Mẫu tình hình thực hiện trách nhiệm hoàn trả

1 6

Mẫu tình hình thực hiện trách nhiệm hoàn trả là gì? Mẫu tình hình thực hiện trách nhiệm hoàn trả gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu tình hình thực hiện trách nhiệm hoàn trả là gì?

Mẫu tình hình thực hiện trách nhiệm hoàn trả là mẫu bảng tình hình được lập ra để ghi chép về tình hình thực hiện trách nhiệm hoàn trả. Mẫu nêu rõ thông tin trách nhiệm, nội dung hoàn trả... Mẫu được ban hành theo Thông tư 08/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

2. Mẫu tình hình thực hiện trách nhiệm hoàn trả

CƠ QUAN BÁO CÁO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM HOÀN TRẢ

(Số liệu tính từ ...../....../....... đến ...../....../.........)

STT

Số tiền đã chi trả xong cho người yêu cầu bồi thường (nghìn đồng)

Xem xét trách nhiệm hoàn trả

Giảm mức hoàn trả

 

 

Tổng số vụ việc xem xét

Số vụ việc đã xem xét

Số vụ việc đang xem xét (vụ việc)

Số vụ việc không xem xét (vụ việc)

Số vụ việc (vụ việc)

Số tiền (nghìn đồng)

 

 

 

Số vụ việc có Quyết định có hiệu lực pháp luật và đã thực hiện hoàn trả (vụ việc)

Số tiền phải hoàn trả (nghìn đồng)

 

Người thi hành công vụ không có lỗi

Người thi hành công vụ chết trước khi ra quyết định hoàn trả

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG DÂN SỰ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)

Ngày........ tháng........năm.......
Thủ trưởng cơ quan
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu tình hình thực hiện trách nhiệm hoàn trả

Mẫu tình hình thực hiện trách nhiệm hoàn trả

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm