Mẫu tờ khai đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội

1 10

Mẫu tờ khai đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội là gì? Mẫu bản tờ khai đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu tờ khai đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội là gì?

Mẫu tờ khai đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội là mẫu bản tờ khai được lập ra để ghi chép về việc đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký, thông tin cơ sở trợ giúp xã hội...

2. Mẫu tờ khai đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
QUẢN LÝ
(NẾU CÓ)...
TÊN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ
HOẠT ĐỘNG TGXH (NẾU CÓ)...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

….., ngày …. tháng …. năm 20…

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI

Kính gửi:………………………….

I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ

1. Tên cơ sở, địa chỉ trụ sở, số điện thoại, số fax

...................................................................................................................................

2. Loại hình cơ sở

...................................................................................................................................

3. Chức năng

...................................................................................................................................

II. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

1. Đối tượng phục vụ

...................................................................................................................................

2. Quy mô hoạt động

...................................................................................................................................

3. Địa bàn hoạt động

...................................................................................................................................

4. Các nhiệm vụ đăng ký hoạt động

...................................................................................................................................

Khi (Tên cơ sở đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội) ……………………. đi vào hoạt động sẽ cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội và người dân có nhu cầu, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật./.

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/
CÁ NHÂN ĐẲNG KÝ HOẠT ĐỘNG TGXH
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu tờ khai đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội

Mẫu tờ khai đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 10
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm