Mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan

1 18

Mẫu tờ khai đăng ký về quyền liên quan

Mẫu tờ khai đăng ký về quyền liên quan là mẫu bản tờ khai được lập ra để khai về việc đăng ký quyền liên quan. Mẫu tờ khai nêu rõ người nộp tờ khai, đối tượng đăng ký... Mẫu được ban hành theo Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu tờ khai đăng ký về quyền liên quan như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
---------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN LIÊN QUAN

Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả

1. Người nộp tờ khai:

Họ và tên/Tên tổ chức: ..........................................................................

Là (chủ sở hữu quyền liên quan/người được ủy quyền): ......................

Sinh ngày:…………tháng………..năm.................

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là tổ chức): ...........................

Ngày cấp:…………………………………………tại: ................................

Địa chỉ: ...................................................................................................

Số điện thoại:…………………………………….Email .............................

Nộp đơn đăng ký quyền liên quan cho: ..................................................

2. Đối tượng đăng ký quyền liên quan:

Tên cuộc biểu diễn/bản ghi âm, ghi hình/chương trình phát sóng: ........

Đăng ký quyền liên quan đối với (quyền của người biểu diễn/quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình/tổ chức phát sóng): .....................

Ngày hoàn thành: ...................................................................................

Công bố/chưa công bố: ..........................................................................

Hình thức công bố (hình thức phát hành bản sao): ................................

Ngày công bố: .........................................................................................

Nơi công bố: Tỉnh/Thành phố…………………………………..Nước ........

Nội dung Cuộc biểu diễn/Bản ghi âm, ghi hình/Chương trình phát sóng (nêu tóm tắt nội dung, cuộc biểu diễn/bản ghi âm, ghi hình/chương trình phát sóng - nội dung do cá nhân/tổ chức tự thực hiện, không sao chép, không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam):

..................................................................................................................

3. Tác phẩm/bản ghi thuộc quyền liên quan được sử dụng trong cuộc biểu diễn/bản ghi âm, ghi hình/chương trình phát sóng (nếu có):

Tên tác phẩm/bản ghi: ..............................................................................

Loại hình: ..................................................................................................

Tác giả: .....................................................................................................

Chủ sở hữu quyền: ...................................................................................

4. Những người biểu diễn/sản xuất bản ghi âm, ghi hình/thực hiện chương trình phát sóng (khai đầy đủ những người thực hiện):

Họ và tên:………………………………………………Quốc tịch ...................

Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu: ...................

Sinh ngày:………………..tháng…………….năm..........

Ngày cấp:……………………………..tại: ......................................................

Địa chỉ: .........................................................................................................

Số điện thoại………………………………………….Email .............................

5. Chủ sở hữu quyền Iiên quan (khai đầy đủ các đồng chủ sở hữu, nếu có):

Họ và tên/Tên tổ chức:……………………………Quốc tịch ..........................

Sinh ngày:………………..tháng…………….năm ....................

Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là tổ chức): .......................

Ngày cấp:……………………………..tại: ........................................................

Địa chỉ: ...........................................................................................................

Số điện thoại………………………………………….Email ...............................

Cơ sở phát sinh sở hữu quyền: (tự đầu tư thực hiện/theo hợp đồng/theo quyết định giao việc/thừa kế...) .............

6. Trường hợp cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan:

Số, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đã cấp: .................................

Cấp ngày…………….tháng…………….năm...................

Tên cuộc biểu diễn/Bản ghi âm, ghi hình/Chương trình phát sóng: ................

Chủ sở hữu: .....................................................................................................

Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là tổ chức): ................................................

Lý do cấp lại, đổi Giấy chứng nhận: .................................................................

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

........., ngày...tháng...năm...

 

Người nộp đơn
(họ và tên, ký, chức danh, đóng dấu nếu là t chức)

Mẫu tờ khai đăng ký về quyền liên quan

Mẫu tờ khai đăng ký về quyền liên quan

Đánh giá bài viết
1 18
Thủ tục hành chính Xem thêm