Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy

53 121.606

Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy

Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy mà VnDoc gửi đến các bạn là Mẫu số 03 - Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA Quy định về đăng ký xe được sử dụng trong trường hợp giải quyết đăng ký sang tên xe đối với trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy tại đây.

Mẫu số 03 - Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe mẫu mới nhất

Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máyMẫu tờ khai đăng ký sang tên, di chuyển xe - Mẫu số 03

Nội dung cụ thể Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy - Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe mẫu mới nhất như sau:

Mẫu số 03
Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA
ngày 04/4/2014 của Bộ Công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ SANG TÊN, DI CHUYỂN XE

A. PHẦN KÊ KHAI, CAM KẾT CỦA NGƯỜI ĐANG SỬ DỤNG XE

1- Họ và tên người đang sử dụng xe:...................................................................................

2- Địa chỉ:..............................................................................................................................

3- Số CMND: cấp ngày ............/........./ ............. tại..............................................................

4- Có chiếc xe với đặc điểm sau:

Xe: .................................................................................. Biển số:.......................................

Nhãn hiệu: ...................................................................... Số loại:........................................

Loại xe: ........................................................................... Màu sơn:....................................

Số máy: .......................................................................... Số khung:..................................

Số chỗ: ngồi: ............ đứng............ nằm: ..............; dung tích ....................................cm³

5- Tên người đứng tên trong giấy đăng ký xe:....................................................................

6- Địa chỉ:............................................................................................................................

7- Trình bày nguồn gốc xe: (1)............................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

8- Kèm theo:.........................................................................................................................

.............................................................................................................................................

9- Đề nghị cơ quan đăng ký: (2)..........................................................................................

Đăng ký sang tên: ....... Đăng ký sang tên, di chuyển:.......

10- Tôi xin cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục sang tên di chuyển. Nếu có tranh chấp, khiếu kiện tôi sẽ có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe)

 

........, ngày .... tháng .... năm ....
NGƯỜI ĐANG SỬ DỤNG XE
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cơ quan)

 

B. PHẦN KIỂM TRA, XÁC MINH CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ XE

BIỂN SỐ CŨ: ................................... BIỂN SỐ MỚI:....................................

DÁN BẢN CÀ SỐ MÁY SỐ KHUNG (ĐĂNG KÝ TẠM THỜI KHÔNG PHẢI DÁN)

Nơi dán bản cà số máy

         

 

Nơi dán bản cà số khung

Kết quả kiểm tra, xác minh:..................................................................................................

.............................................................................................................................................

CÁN BỘ LÀM THỦ TỤC
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

(3)
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

(4)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

(1) Trình bày nguồn gốc xe (xe do mua, cho, tặng, thừa kế...)

(2) Ở Bộ ghi Cục CGSTĐB-ĐS, ở tỉnh, Tp ghi Phòng CSGT....; ở huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Công an huyện...

(3) Ở Bộ ghi Trưởng phòng; ở Tỉnh, Tp ghi Đội trưởng; ở huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Đội Trưởng.

(4) Ở Bộ ghi Cục trưởng; ở Tỉnh, Tp ghi Trưởng phòng; ở huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, TP.

Đánh giá bài viết
53 121.606
Giao thông vận tải Xem thêm