Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN - Mẫu số 05-ĐK-TCT

Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN - Mẫu số 05-ĐK-TCT

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Tờ khai đăng ký thuế áp dụng cho cá nhân đăng ký nộp thuế thu nhập cá nhân ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo Tờ khai đăng ký thuế dùng cho các cá nhân khác - Mẫu số: 05-ĐK-TCT và Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp - Mẫu số 05-ĐK-TH-TCT.

Việc đăng ký mã số thuế TNCN hiện nay được thực hiện qua mạng, vì vậy tại các cơ quan doanh nghiệp người lao động chưa có mã số thuế TNCN chỉ cần điền đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai số 05-ĐK-TCT, sau đó người sử dụng lao động sẽ tổng hợp thông tin người đăng ký mã số thuế TNCN vào mẫu tờ khai 05-ĐK-TH-TCT để làm thủ tục đăng ký mã số thuế cho người lao động.

Dưới đây là 2 mẫu tờ khai đăng ký mã số thuế TNCN, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết:

Tờ khai đăng ký thuế 2016
Tờ khai đăng ký thuế - Mẫu 05-ĐK-TCT

Nội dung chi tiết của Tờ khai đăng ký thuế được trình bày cụ thể dưới đây mời các bạn tham khảo và nghiên cứu:

Mẫu số: 05-ĐK-TCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số
95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016
của Bộ Tài chính)

Dành cơ quan thuế ghi

Ngày nhận tờ khai:

           

Nơi nhận:

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

Mã số thuế:   Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN - Mẫu số 05-DK-TCT

(Phần dành cho cơ quan thuế ghi)

1.Họ và tên người đăng ký thuế: ..............................................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................................

3. Giới tính: Nam   Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN - Mẫu số 05-DK-TCT    Nữ  Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN - Mẫu số 05-DK-TCT

4. Quốc tịch: ............................................................................................................................

5. Giấy tờ của cá nhân:

5a. Số chứng minh nhân dân: .............................. Ngày cấp: .................. Nơi cấp: .................

5b. Số căn cước công dân: .................................. Ngày cấp: .................... Nơi cấp: ...............

5c. Số hộ chiếu: ..................................................... Ngày cấp: ..................... Nơi cấp: ............

5d. Số giấy tờ khác (nếu có): .............................. Ngày cấp: .................. Nơi cấp: ..................

6. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu:

6a. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: ..........................................................................................

6b. Xã, phường: ......................................................................................................................

6c. Quận, huyện: ....................................................................................................................

6d. Tỉnh, thành phố: ................................................................................................................

6đ. Quốc gia: ..........................................................................................................................

7. Địa chỉ cư trú:

7a. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: ........................................................................................

7b. Xã, phường: ....................................................................................................................

7c. Quận, huyện: ...................................................................................................................

7d. Tỉnh, thành phố: ...............................................................................................................

8. Điện thoại liên hệ: ..................................... Email: .............................................................

9. Cơ quan chi trả thu nhập tại thời điểm đăng ký thuế: ........................................................

Tôi cam kết những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

...., ngày ..... tháng .... năm ....

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ
Ký và ghi rõ họ tên

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI
MẪU SỐ 05-ĐK-TCT

1. Họ và tên người đăng ký thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên cá nhân đăng ký thuế.

2. Ngày, tháng, năm sinh: Ghi rõ ngày, tháng, năm sinh của cá nhân đăng ký thuế.

3. Giới tính: Tích vào 1 trong 2 ô Nam hoặc Nữ.

4. Quốc tịch: Ghi rõ Quốc tịch của cá nhân đăng ký thuế.

5. Số giấy tờ chứng thực của cá nhân: Ghi đầy đủ thông tin vào các loại giấy tờ mà cá nhân đăng ký thuế có.

6. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu: Ghi đầy đủ các thông tin về địa chỉ của cá nhân đã được ghi trên sổ hộ khẩu.

7. Địa chỉ cư trú: Ghi đầy đủ các thông tin về địa chỉ về nơi ở hiện tại của cá nhân.

8. Điện thoại liên hệ, email: Ghi số điện thoại, địa chỉ email (nếu có)

9. Cơ quan chi trả thu nhập tại thời điểm đăng ký thuế: Ghi cơ quan chi trả thu nhập đang công tác tại thời điểm đăng ký thuế (nếu có).

Mẫu 05-ĐK-TH-TCT

(Ban hành kèm theo Thông tư số
95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016
của Bộ Tài chính)

Mẫu số 05-ĐK-TH-TCT

Ngoài ra dưới đây VnDoc.com trình bày thêm Tờ khai đăng ký thuế áp dụng cho cá nhân đăng ký nộp thuế thu nhập cá nhân Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính và Mẫu theo Thông tư 80/2012/TT-BTC

Bạn có thể tải Tờ khai đăng ký thuế .PDF hoặc .DOC để chỉnh sửa thêm.

-----------------------------------------------------------------------

Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN - Mẫu số 05-DK-TCT

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Tờ khai đăng ký thuế áp dụng cho cá nhân đăng ký nộp thuế thu nhập cá nhân Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính và Mẫu theo Thông tư 80/2012/TT-BTC. Hiện nay việc đăng ký thuế cá nhân đều được thực hiện theo mẫu trên máy chứ không cần phải đi nộp trực tiếp cho cơ quan thuế do đó khá tiện lợi trong việc tham khảo và thu thập và tổng kết thông tin cho cả công ty và doanh nghiệp cũng như các bạn có thể sử dụng linh hoạt 2 mẫu ban hành theo 2 thông tư để tiện trong công việc.

Mẫu tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân - Mẫu 05-ĐK-TCT:

Mẫu tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân
Tờ khai đăng ký thuế - Mẫu 05-ĐK-TCT

Nội dung chi tiết của Tờ khai đăng ký thuế được trình bày cụ thể dưới đây mời các bạn tham khảo và nghiên cứu:

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ
TAX REGISTRATION FORM

Mã số thuế:   Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN - Mẫu số 05-DK-TCT

(Cơ quan thuế ghi nếu cấp mới hoặc cá nhân ghi nếu đã được cấp mã số)

[01]. Họ và tên người đăng ký thuế: 

Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN - Mẫu số 05-DK-TCT

[02]. Ngày tháng năm sinh:  Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN - Mẫu số 05-DK-TCT

                     ngày  tháng    năm

[03]. Giới tính: Nam   Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN - Mẫu số 05-DK-TCT    Nữ  Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN - Mẫu số 05-DK-TCT

[04]. Quốc tịch:..............................................................................................................................

[05]. Số chứng minh nhân dân Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN - Mẫu số 05-DK-TCT

hoặc số hộ chiếu           Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN - Mẫu số 05-DK-TCT

 [05.1]. Ngày cấp:           Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN - Mẫu số 05-DK-TCT

                       ngày   tháng    năm

 [05.2]. Nơi cấp: ..............................................................................................................................

[06]. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu:

[06.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: ...............................................................................................

[06.2]. Xã, phường: ..........................................................................................................................

[06.3]. Quận, huyện: .........................................................................................................................

[06.4]. Tỉnh, thành phố: ……...............................................................................................................

[06.5]. Quốc gia: ...............................................................................................................................

[07]. Địa chỉ cư trú:

[07.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: .............................................................................................

[07.2]. Xã, phường: .......................................................................................................................

[07.3]. Quận, huyện: ......................................................................................................................

[07.4]. Tỉnh, thành phố: ..................................................................................................................

[08]. Điện thoại liên hệ: ........................................................  [09]. Email: …..........................................

[10]. Cơ quan thuế quản lý: ..................................................................................................................

[11]. Nơi đăng ký quyết toán thuế:……………………………………………......................................…………

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

........…, ngày ....... tháng …... năm …...

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ                  
(Ký và ghi rõ họ tên)                    

Mẫu 05-ĐK-TCT ban hành theo Thông tư 80/2012/TT-BTC có nội dung tương tự với mẫu ban hành theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC:

Mẫu 05-ĐK-TCT - Tờ khai đăng ký thuế
Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân dành cho cá nhân sử dụng

Đánh giá bài viết
2 91.380
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm