Mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy chứng sinh

1 16

Mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy chứng sinh là gì? Mẫu tờ khai gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy chứng sinh là gì?

Mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy chứng sinh là mẫu bản tờ khai được lập ra để khai về việc đề nghị cấp giấy chứng sinh. Mẫu nêu rõ nội dung khai báo, thông tin cha mẹ, thông tin trẻ...

2. Mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy chứng sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TỜ KHAI
Đề nghị cấp Giấy chứng sinh

(Đối với trường hợp trẻ sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ)

Kính gửi: Trạm Y tế xã/phường/thị trấn(1)………………………..

Tôi tên là: ………………………………………………………………………………

Số CMT/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/Mã số ĐDCD: ………………………..………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………….....…….

Xin đề nghị được cấp Giấy chứng sinh theo thông tin như sau:

Họ tên mẹ/Người nuôi dưỡng: ………………………………………………………..

Năm sinh: ………………………………………………………………………....……..

Số CMT/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/Mã số ĐDCD: ………………………………………..

Ngày cấp:……/…./……. Nơi cấp: …………………………………..……………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú/tạm trú: …………………………………………….

Dân tộc: …………………………………………………………..…………………......

Đã sinh con vào lúc:…….giờ…..phút, ngày…..tháng…..năm: ……….……………

Tại:………………………………………………………………………………......……

Số con trong lần sinh này: …………………………………………………….………

Giới tính khi sinh của con:…………………….Cân nặng:……………………..…….

Dự định đặt tên con: ……………………………………………………………….….

Người đỡ đẻ: ………………………………………………………………………..….

 

……….(2), ngày…..tháng……năm 20……
Người đề nghị
(Ký tên, ghi rõ họ tên và quan hệ với trẻ)

(1): Ghi tên xã/phường/thị trấn nơi trẻ sinh ra

(2): Ghi địa danh xã/phường/thị trấn nơi người đề nghị cấp giấy chứng sinh cư trú

Mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy chứng sinh

Mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy chứng sinh

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 16
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm