Mẫu tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT

Mẫu bản tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT

Mẫu tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT là mẫu bản tờ khai được lập ra để khai về đơn vị tham gia, điều chỉnh bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Mẫu được nêu rõ nội dung khai... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

TỜ KHAI
ĐƠN VỊ THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi: ..............................................................................

[01]. Tên đơn vị: ……………….....................………………..………………

[02]. Mã số đơn vị: ....................................................................................

[03]. Mã số thuế: .......................................................................................

[04]. Địa chỉ đăng ký kinh doanh:...............................................................

[05]. Địa chỉ giao dich hoặc liên hệ:...........................................................

[06]. Loại hình đơn vị: …………………………………………………………

[07]. Số điện thoại................................ [07]. Địa chỉ email.........................

[08]. Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh:

[09.1]. Số: …………………….; [09.2]. Nơi cấp: …………………………….

[10]. Phương thức đóng khác: [10.1]. 03 tháng một lần [10.2]. 06 tháng một lần

[11]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: …………………..................………………

………………………………………………………..…………………………..

[12]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): ……………………..…………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 

 

 

.........., ngày ...... tháng ..... năm ..........

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT

Mẫu tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 27
Bảo hiểm Xem thêm