Mẫu tờ khai hàng xuất khẩu cư dân biên giới

1 3

Mẫu tờ khai hàng xuất khẩu cư dân biên giới là gì? Mẫu tờ khai gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu tờ khai hàng xuất khẩu cư dân biên giới là gì?

Mẫu tờ khai hàng xuất khẩu cư dân biên giới là mẫu bản tờ khai được lập ra để khai về việc xuất khẩu cư dân biên giới. Mẫu nêu rõ nội dung khai, thông tin hàng hóa... Mẫu được ban hành theo Thông tư 80/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Mẫu tờ khai hàng xuất khẩu cư dân biên giới

HẢI QUAN VIỆT NAM

CỤC HẢI QUAN…………………..

CHI CỤC HQCK……………………

TỜ KHAI HÀNG XUẤT KHẨU CƯ DÂN BIÊN GIỚI

(Số tờ khai:……/TKXKBG ngày …. tháng .... năm 20…….)

 

Công chức tiếp nhận, đăng ký

I. Phần khai báo của cư dân:

- Họ tên cư dân: .......................................... Địa chỉ: …………………………………

- Số giấy thông hành/CMT biên giới: ................... Ngày cấp………………………….

- Cơ quan cấp: ............................................................................................................

Số TT

Tên hàng hóa

Xuất xứ

ĐVT

Lượng hàng

Đơn giá

Trị giá

Ghi chép khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng trị giá

 

Ghi chú:

- Hướng dẫn khai báo: Tên hàng hóa (2): khai tên hàng hóa; Xuất xứ (3): tên nước sản xuất; Đơn vị tính (4): thùng, kilogam...; Lượng hàng (5): Tổng số lượng của mặt hàng khai báo; Đơn giá (6): giá theo đơn vị tính; Trị giá (7): Tổng trị giá của mặt hàng khai báo.

- Đơn giá, trị giá quy đổi ra VNĐ theo tỷ giá quy định tại Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP.

- Chi cục Hải quan cửa khẩu in tờ khai trên giấy A4, phát miễn phí cho cư dân biên giới.

NGƯỜI KHAI HẢI QUAN
(Ký, ghi rõ họ tên)

II. Phần kiểm tra và tính thuế của Hải quan:

Số TT

Tên hàng
Mã HS

Xuất xứ

Lượng hàng

Trị giá hàng (VNĐ)

Thuế GTGT

Thuế XK

Tổng tiền thuế phải nộp

Số lượng

ĐVT

Thuế suất

Tiền thuế

Thuế suất

Tiền thuế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

 

CÔNG CHỨC GIÁM SÁT
(Ký, đóng dấu công chức)

CÔNG CHỨC
KIỂM TRA THỰC TẾ
(Ký, đóng dấu công chức)

CÔNG CHỨC
TÍNH, THU THUẾ
(Ký, đóng dấu công chức)

Ghi chú:

- Kèm biên lai thu thuế số:………….ngày……tháng………năm 20…….

 Mẫu tờ khai hàng xuất khẩu cư dân biên giới

Mẫu tờ khai hàng xuất khẩu cư dân biên giới

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm