Mẫu tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Mẫu tờ khai về việc hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy

Mẫu tờ khai về việc hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy là mẫu bản tờ khai được lập ra để khai về việc hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy. Mẫu được ban hành theo Nghị định 25/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu tờ khai về việc hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

........., ngày…… tháng ..... năm …….

TỜ KHAI HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY

Kính gửi: Ủy ban nhân dân (cấp huyện) .......................

1. Tên cơ sở dịch vụ photocopy: .....................................................................

- Địa chỉ: ..........................................................................................................

- Điện thoại: ................Fax: ........................Email: .........................................

2. Họ tên người đứng đầu cơ sở dịch vụ photocopy: ....................................

- Địa chỉ nơi cư trú: ........................................................................................

- Điện thoại: ....................................................................................................

- CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân: Số ngày…… tháng ..... năm ……. ; nơi cấp hoặc số định danh cá nhân:

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ngày…… tháng ..... năm ……. nơi cấp..............

4. Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở dịch vụ photocopy: ....................

5. Danh mục thiết bị:

Số TT

Tên máy móc, thiết bị

Nước sản xuất, năm sản xuất

Hãng sản xuất

Model và Số sê-ri của máy

Số lượng

Ghi chú

6. Cơ sở dịch vụ photocopy cam kết tính chính xác nội dung khai trên đây và chấp hành đúng các quy định pháp luật về hoạt động của dịch vụ photocopy.

Tờ khai này được lập thành 02 bản giống nhau, 01 bản gửi cho Ủy ban nhân dân cấp huyện để cập nhật vào hồ sơ, dữ liệu quản lý, 01 bản cơ sở dịch vụ photocopy lưu giữ./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

1 Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã.

2 Người đại diện theo pháp luật.

3 Máy photocopy phải ghi rõ là màu hay đen trắng hoặc đa chức năng (copy-scan-in-....)

Mẫu tờ khai về việc hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy

Mẫu tờ khai về việc hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy

Đánh giá bài viết
1 134
Thủ tục hành chính Xem thêm