Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
------------------------

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

[01] Kỳ tính thuế:………..từ.............đến.................

[02] Người nộp thuế: ................................................................................................................................................

[03] Mã số thuế: .................. .....................................................................................................................................

[04] Địa chỉ: ....................................................................................................................................................

[05] Quận/Huyện: ....................................................................... [06] Tỉnh/Thành phố: ......................................

[07] Điện thoại:……........…..… …. [08] Fax: ………..........….. [09] E-mail: …………………….................……..

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán