Mẫu tờ khai thu nộp phí lệ phí

1 3.149

VnDoc.com xin giới thiệu Tờ khai thu nộp phí, lệ phí dùng  cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước được Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

TỜ KHAI THU NỘP PHÍ, LỆ PHÍ

(Dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước)

[01] Kỳ tính phí, lệ phí: Tháng.... năm …….....

[02] Người nộp thuế :..............................................................................................

[03] Mã số thuế: ....................................................................................................

[04] Địa chỉ: ...........................................................................................................

[05] Quận/huyện: ................... [06] Tỉnh/Thành phố: ................................................

[07] Điện thoại: ..................... [08] Fax: .............................. [09] Email: ...................

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

...................., ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

1 3.149
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu tờ khai thu nộp phí lệ phí để xem.
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm