Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo Mẫu số 04-TNDN

3 3.392

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu số 04-TNDN

Mẫu Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo Mẫu số 04-TNDN Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính, dùng cho người nộp thuế tính thuế theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu. Mời bạn đọc theo dõi nội dung chi tiết dưới đây.

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------***---------


TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

(Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu)
[01] Kỳ tính thuế: Tháng.... năm …....

[02] Người nộp thuế :...........................................................................................................................

[03] Mã số thuế: ..................................................................................................................................

[04] Địa chỉ: .........................................................................................................................................

[05] Quận/huyện: ................................................ [06] Tỉnh/Thành phố: ..................................................

[07] Điện thoại: ...................................... [08] Fax: .......................... [09] Email: .....................................

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo Mẫu số 04-TNDN

Tôi cam đoan số liệu khai trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

.............., ngày........ tháng......... năm.......
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Đánh giá bài viết
3 3.392
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm