Mẫu tờ trình đề nghị ban hành văn bản

Mẫu tờ trình đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản

Mẫu tờ trình đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản là mẫu bản tờ trình được lập ra để đề nghị với UBND tỉnh ban hành văn bản. Mẫu tờ trình nêu rõ nội dung đề nghị ban hành... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu tờ trình đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản như sau:

UBND TỈNH ......................

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: ............/TTr - ĐKT

............., ngày...tháng...năm...

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị UBND tỉnh ban hành ………(1)…………..

Kính gửi: UBND tỉnh ....................

Căn cứ…………………………(2)…………………………………...........;

Căn cứ…………………………(2)………….…………………….......…..,

Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo ………(1)..………….…

…………………………………..(đính kèm dự thảo).

Sở GD&ĐT kính trình UBND tỉnh xem xét, ban hành./.

Nơi nhận:

- …(3)...;

- Lưu: VT, (4).

GIÁM ĐỐC (5)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên loại, trích yếu nội dung dự thảo.

(2) Các căn cứ pháp lý.

(3) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết…

(4) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(5) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu tờ trình đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản

Mẫu tờ trình đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản

Đánh giá bài viết
1 1.332
Thủ tục hành chính Xem thêm