Mẫu tờ trình đề nghị công nhận danh hiệu

Mẫu tờ trình về việc đề nghị công nhận danh hiệu

Mẫu tờ trình về việc đề nghị công nhận danh hiệu là mẫu bản tờ trình được lập ra để đề nghị về việc công nhận danh hiệu. Mẫu tờ trình nêu rõ nội dung đề nghị, danh hiệu được công nhận... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu tờ trình về việc đề nghị công nhận danh hiệu như sau:

UBND TỈNH ..............

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
---------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: ..................../TTr-SGDĐT

............., ngày...tháng...năm...

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị công nhận danh hiệu …(1)….

Kính gửi: ………….(2)……………………

Căn cứ ………………………….. (3)…………...................................................................;

Căn cứ ………………………….. (3)…………...................................................................,

Theo Biên bản cuộc họp của Hội đồng Thi đua khen thưởng Ngành Giáo dục và Đào tạo ngày …./…./……, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị …(2)… xem xét xét công nhận các danh hiệu thi đua cho các tổ chức, cá nhân sau:

...................................................................................(4) ................................................

Kính đề nghị …(2)… xem xét công nhận các danh hiệu./.

(Có Báo cáo thành tích và hồ sơ đính kèm)

Nơi nhận:

- Như trên;

- …(5)...;

- Lưu: VT, VP, (6).

GIÁM ĐỐC (7)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Danh hiệu thi đua.

(2) Các cấp trình khen.

(3) Các căn cứ pháp lý để trình khen thưởng.

(4) Tên cá nhân, tổ chức và danh hiệu thi đua đề nghị công nhận.

(5) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết…

(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu tờ trình về việc đề nghị công nhận danh hiệu

Mẫu tờ trình về việc đề nghị công nhận danh hiệu

Đánh giá bài viết
1 385
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm