Mẫu tờ trình đề nghị công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Mẫu tờ trình về việc đề nghị UBND tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Mẫu tờ trình về việc đề nghị UBND tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia là mẫu bản tờ trình được lập ra để đề nghị với UBND tỉnh công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia. Mẫu nêu rõ thông tin của các trường mầm non được công nhận... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu tờ trình về việc đề nghị UBND tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia như sau:

UBND TỈNH ......................

ĐOÀN KIỂM TRA TRƯỜNG MN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số: ............/TTr - ĐKT

............., ngày...tháng...năm...

TỜ TRÌNH
Đề nghị UBND tỉnh công nhận Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

Kính gửi: UBND tỉnh .................

Căn cứ………………………(1)…………………………………..;

Căn cứ…………………………(1)………………………………..,

Căn cứ kết luận của đoàn kiểm tra công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia theo Quyết định số ……(2)……… (có Báo cáo kết quả kiểm tra, thẩm định kèm theo),

Sở Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị UBND tỉnh công nhận cho các Trường mầm non có tên sau đạt chuẩn quốc gia ……(3)……..:

.............................…………………(4)……………………………

..............................…………………(4)……………………………

..............................…………………(4)……………………………

Đoàn Kiểm tra kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

-………(5)……;

- Lưu VT, GDMN, (6).

TM. ĐOÀN KIỂM TRA
TRƯỞNG ĐOÀN
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Các căn cứ pháp lý.

(2) Số ký hiệu, ngày ban hành và trích yếu Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra.

(3) Mức độ đạt chuẩn.

(4) Tên trường đạt chuẩn.

(5) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết.

(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(7) Nếu người ký văn bản là Phó Trưởng Đoàn thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN”.

Mẫu tờ trình về việc đề nghị UBND tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Mẫu tờ trình về việc đề nghị UBND tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Đánh giá bài viết
1 626
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm