Mẫu tờ trình đề nghị đánh giá xếp loại

1 14

Mẫu bản tờ trình đề nghị đánh giá xếp loại

Mẫu tờ trình đề nghị đánh giá xếp loại là văn bản do cá nhân/tổ chức soạn thảo gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết xem xét, thực hiện việc đánh giá xếp loại cho cá nhân/tập thể được đề xuất. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản tờ trình đề nghị đánh giá xếp loại

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số:…/….

….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị đánh giá xếp loại

-Căn cứ….

Kính gửi: -(Chức vụ cá nhân có thẩm quyền giải quyết)

Thực hiện Quyết định/Quy định/Nghị quyết………(Ghi rõ văn bản) về việc đánh giá, xếp loại……………(cá nhân/ tập thể được xem xét đánh giá, xếp loại). …………………………. (Đơn vị đề xuất) đề nghị…………………….(Chức vụ cá nhân có thẩm quyền giải quyết) đánh giá xếp loại ………………………… (cá nhân/ tập thể) như sau:

I. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG/NĂM/GIAI ĐOẠN…

1.Ưu điểm

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2.Nhược điểm

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

II. ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI

Dựa trên:

1. Kết quả lấy ý kiến của cá nhân/tập thể tại cơ quan/tổ chức

2. Các thành tích mà cá nhân/ tập thể đã đạt được

3…………..

Danh sách cụ thể về cá nhân/tập thể cụ thể như sau:

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

THÀNH TÍCH

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Kính đề nghị…………………….. (Chức vụ cá nhân có thẩm quyền giải quyết) xem xét, đánh giá và xếp loại./.

Nơi nhận:

– Như trên;

- Lưu: VT; VP

TM. ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT
(Đã ký)

Mẫu tờ trình đề nghị đánh giá xếp loại

Mẫu tờ trình đề nghị đánh giá xếp loại

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 14
Thủ tục hành chính Xem thêm