Mẫu tờ trình đề nghị điều động và bổ nhiệm

Mẫu tờ trình về việc đề nghị điều động và bổ nhiệm

Mẫu tờ trình về việc đề nghị điều động và bổ nhiệm là mẫu bản tờ trình được lập ra để đề nghị về việc điều động và bổ nhiệm. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu tờ trình về việc đề nghị điều động và bổ nhiệm như sau:

UBND TỈNH ..............

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
---------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: ..................../TTr-SGDĐT

............., ngày...tháng...năm...

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị điều độngbổ nhiệm.......(1)............

Kính gửi:……………(2)…………………

Căn cứ…………………………(3)……………………….................................…………..;

Căn cứ…………………………(3)………….………................................………………..,

……………………………………(4)………………………………………..………….......…

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị ……………(2)…………tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- ...........(5).........;

- Lưu: VT, TCCB, (6).

GIÁM ĐỐC (7)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Họ và Tên, chức danh người đề nghị điều động, bổ nhiệm

(2) Cơ quan có chức năng thẩm định, trình UBND tỉnh.

(3) Căn cứ để xây dựng Tờ trình.

(4) Nội dung đề nghị trình UBND tỉnh.

(5) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...

(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu tờ trình về việc đề nghị điều động và bổ nhiệm

Mẫu tờ trình về việc đề nghị điều động và bổ nhiệm

Đánh giá bài viết
1 603
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm