Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng cấp nhà nước của Viện kiểm sát

Mẫu tờ trình đề nghị về việc khen thưởng cấp nhà nước của Viện kiểm sát

Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng cấp nhà nước của Viện kiểm sát là mẫu tờ trình được lập ra để đề nghị về việc khen thưởng cấp nhà nước của Viện kiểm sát. Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2019/TT-VKSTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng cấp nhà nước

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN
(HOẶC ĐỀ NGHỊ KHEN)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Số: /TTr-VKSND

……, ngày …tháng… năm …

TỜ TRÌNH
ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG (HOẶC PHONG TẶNG) CẤP NHÀ NƯỚC 2

Kính gửi:

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành KSND.

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số … ngày … tháng … năm 2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Ngày… tháng… năm…, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (thành phố, Cục, Vụ, Viện, Trường) đã họp, xét đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đối với tập thể, cá nhân của đơn vị có những thành tích xuất sắc trong công tác (từ năm… đến năm…).

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (thành phố, Cục, Vụ, Viện, Trường) kính trình Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xét, đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng (hoặc phong tặng danh hiệu) cho các tập thể và cá nhân như sau:

1. Danh sách tập thể đề nghị khen thưởng

Tên đơn vị được đề nghị khen thưởng3

.......................................................................................................................

2. Danh sách cá nhân đề nghị khen thưởng (hoặc phong tặng danh hiệu thi đua)

Tên và chức vụ của cá nhân được đề nghị khen thưởng4

.......................................................................................................................

Kèm theo tờ trình này Biên bản họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng VKSND tỉnh (thành phố, Cục, Vụ, Viện, Trường), báo cáo thành tích và báo cáo tóm tắt thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng./.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu )

1 Tờ trình này áp dụng cho các địa phương, đơn vị trong Ngành khi đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước: Huân chương các loại; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua của Chính phủ; Chiến sỹ thi đua toàn quốc.

2 Ghi rõ hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua nêu trên.

3 Không được viết tắt tên tập thể; ghi rõ hình thức, danh hiệu và mức đề nghị khen thưởng.

4 Không được viết tắt tên cá nhân, chức danh, chức vụ; ghi rõ hình thức, danh hiệu và mức đề nghị khen thưởng.

Lưu ý: Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (hoặc công nhận danh hiệu thi đua) được sắp xếp theo trình tự: hình thức khen thưởng cao trước, thấp sau.

Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng cấp nhà nước của Viện kiểm sát

Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng cấp nhà nước của Viện kiểm sát

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 134
Thủ tục hành chính Xem thêm