Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng ngành Ngân hàng

1 43

Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng ngành Ngân hàng là gì? Mẫu tờ trình gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng ngành Ngân hàng là gì?

Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng ngành Ngân hàng là mẫu bản tờ trình được lập ra để ghi chép về việc tờ trình đề nghị khen thưởng ngành Ngân hàng. Mẫu nêu rõ nội dung tờ trình, nội dung khen thưởng... Mẫu được ban hành theo Thông tư 17/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

2. Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng ngành Ngân hàng

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Số:.......

Tỉnh (thành phố), ngày.... tháng... năm...

TỜ TRÌNH
V/v đề nghị khen thưởng

Kính gửi: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

(Qua Vụ Thi đua - Khen thưởng)

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số.... ngày.... của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng và Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (của đơn vị), (Thủ trưởng đơn vị)... trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét khen thưởng (hoặc trình khen thưởng) cho các tập thể, cá nhân sau (danh sách đính kèm).

I. Đề nghị Thống đốc khen thưởng:

..............................................................

II. Đề nghị Thống đốc trình khen thưởng:

..............................................................

(Thủ trưởng đơn vị) kính trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, khen thưởng (hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng)./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- ....;

- Lưu VT,...

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Tờ trình dùng chung cho các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Riêng danh sách đính kèm (file excel) các đơn vị tải trên trang dịch vụ công của Ngân hàng Nhà nước. Mỗi một danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng làm một file excel riêng tương ứng với yêu cầu của từng dịch vụ công.

Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng ngành Ngân hàng

Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng ngành Ngân hàng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 43
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm