Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo

Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý

Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo là mẫu bản tờ trình được lập ra để đề nghị về việc phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Mẫu tờ trình nêu rõ thông tin nội dung quy hoạch, thông tin cán bộ lãnh đạo... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ trình tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo như sau:

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG .........

ĐUBP/CB: ....................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số …… -CV/ĐBBP (CB)

.........., ngày...tháng...năm...

TỜ TRÌNH

Đề nghị phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch

cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 20...... - 20......

Kính gửi: Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

- Căn cứ Hướng dẫn số .................. ngày .................. của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ........... về xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những năm tiếp theo;

- Căn cứ Hướng dẫn số ................ ngày ........... của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường;

Cấp ủy và tập thể lãnh đạo đơn vị đã tổ chức quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị theo đúng hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy .................. và Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, phù hợp với nhiệm vụ và sự phát triển của đơn vị; giảm độ tuổi bình quân, tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ; cụ thể hóa tiêu chuẩn cán bộ ở từng chức danh trên cơ sở tiêu chuẩn chung của cán bộ, chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của đơn vị.

Căn cứ kết quả số phiếu tại các bước theo quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và căn cứ phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; trình độ chuyên môn; năng lực thực tiễn của cán bộ, cấp ủy và tập thể lãnh đạo đơn vị kính đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét, phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị. Cụ thể như sau:

1. Đề nghị rút khỏi quy hoạch Trưởng đơn vị nhiệm kỳ 20... - 20...

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1.

   

2. Đề nghị bổ sung quy hoạch Trưởng đơn vị nhiệm kỳ 20... - 20...

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1.

   

3. Đề nghị rút khỏi quy hoạch Phó Trưởng đơn vị nhiệm kỳ 20... - 20...

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1.

   

2.

   

4. Đề nghị bổ sung quy hoạch Phó Trưởng đơn vị nhiệm kỳ 20... - 20...

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1.

   

2.

   

5. Đề nghị phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch Trưởng đơn vị nhiệm kỳ 20... - 20...

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

A

Trong quy hoạch

1

   

B

Giới thiệu mới

1

   

6. Đề nghị phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch Phó Trưởng đơn vị nhiệm kỳ 20... - 20...

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

A

Trong quy hoạch

1

   

2

   

B

Giới thiệu mới

1

   

2

   

Cùng với Tờ trình này có các mẫu biểu và hồ sơ cán bộ gửi kèm, theo đúng Hướng dẫn số ................... ngày ............... của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

Kính đề nghị Ban Thường Đảng ủy Trường xem xét, quyết định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Đảng ủy Trường,

- Lưu đảng bộ bộ phận/chi bộ.

T/M ĐẢNG ỦY BỘ PHẬN/CHI BỘ
BÍ THƯ

Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo

Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo

Đánh giá bài viết
1 10.041
Thủ tục hành chính Xem thêm