Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa

4 54.324

Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa là mẫu tờ trình được các cơ quan, tổ chức lập ra và gửi lên cơ quan cấp trên để đề nghị về việc được sửa chữa lại cơ sở vật chất. Mẫu tờ trình nêu rõ nội dung đề nghị sửa chữa, dự kiến hoàn thành, dự kiến kinh phí. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa tại đây.

1. Mẫu tờ trình đề nghị sữa chữa là gì? Cách viết mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa

Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa là một trong những biểu mẫu tờ trình được sử dụng khá phổ biến hiện nay tại các cơ quan, tổ chức. Như đã giới thiệu ở trên, mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa được các đơn vị sử dụng để gửi lên các cơ quan cấp trên đề nghị về việc sửa chữa cơ sở vật chất và nêu rõ về dự kiến kinh phí, thời hạn hoàn thành.

Trong nội dung mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa có 2 bảng nội dung mà người làm tờ trình cần phải hoàn thành là bảng thông tin về hiện trạng tình hình cơ sở vật chất hiện tại của đơn vị và bảng dự toán kinh phí cho việc sửa chữa. Ở mỗi nội dung, người viết đều phải ghi rõ hiện trạng, hạng mục, nhu cầu, dự toán kinh phí và nguồn kinh phí.

Tùy vào quy định của từng đơn vị, của từng cơ quan ban ngành đoàn thể dự thảo sẽ nêu rõ kinh phí để thực hiện sửa chữa các công trình, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất từ các nguồn kinh phí, nguồn kinh phí này sẽ được cấp theo đúng quy định của pháp luật, của ngân sách nhà nước, tại mỗi cơ quan nguyên tắc quản lý kinh phí, sửa chữa bảo dưỡng, mở rộng thuộc ngân ngân sách cấp nào do ngân sách nhà nước đó cấp đảm bảo và được tổng hợp vào dự toán hàng năm của cơ quan, của đơn vị theo đúng quy định của cơ quan nha nước, với yêu cầu chung là tất cả các kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo dưỡng, bảo trì, nâng cấp mở rộng phải được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ và theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó trong mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa cần phải thống kê chi tiết tổng nguồn kinh phí cần cho việc sửa chữa, mức vận động các cơ quan cấp trên hỗ trợ là bao nhiêu để các đơn vị này nắm được và tiến hành xử lý theo đúng quy định. Ngoài ra, thời gian thực hiện và hoàn thành cũng cần ghi rõ ràng, cụ thể để các đơn vị có phương hướng thực hiện.

2. Nội dung Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa

Mẫu tờ trình đề nghị sữa chữa mẫu số 1:

Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa

Nội dung cơ bản của mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa như sau:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ..................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: ......../.......... ............., ngày.....tháng....năm.....

TỜ TRÌNH
 Đề nghị sửa chữa cơ sở vật chất trường .................

        Kính gửi:

 

- Hội đồng nhân dân xã ..........

- Ủy ban nhân dân xã ..................

Căn cứ thực tế tình hình cơ sở vật chất nhà trường;

Để đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất cho năm học ........-.......... và lộ trình từng bước tu sửa cơ sở vật chất trường học chuẩn bị công nhận chuẩn Quốc gia.

Trường ........................ lập tờ trình báo cáo và đề nghị HĐND và UBND xã .................... một số nội dung như sau:

1. Báo có hiện trạng tình hình cơ sở vật chất hiện nay:

STT Hiện trạng Hạng mục Ghi chú
1      
2      
3      
4      
5      

2. Dự toán kinh phí cho các nhu cầu nâng cấp, sửa chữa, làm mới cơ sở vật chất theo hiện trạng là:

STT Hạng mục Nhu cầu Dự toán kinh phí Nguồn kinh phí
1        
2        
3        
4        
5        

Tổng số dự toán kinh phí sửa chữa, nâng cấp, làm mới CSVC chuẩn bị cho năm học ......-....... là: ...................

Trong đó:

- Nguồn kinh phí chi thường xuyên và tiết kiệm chi của nhà trường là: ............................

- Dự kiến nguồn kinh phí vận động XHH từ phụ huynh là: ...............................................

- Nguồn kinh phí địa phương là: ....................................................................................

3. Vậy trường .......................................... đề nghị HĐND, UBND xã .............................. quan tâm sửa chữa, nâng cấp, làm mới các hạng mục sau:

3.1 Đối với HĐND xã ......................

- Đề nghị HĐND xã ................... xem xét và ra nghị quyết cho phép vận động nguồn kinh phí xã hội giáo dục từ phụ huynh của học sinh năm học .......-........ để thực hiện việc trang trí lớp và làm rèm cửa phòng học.

- Dự kiến mức vận đồng là: ..........................................................................................

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: .............................................................................

3.2 Đối với UBND xã ................

- Đề nghị UBND xã sửa chữa trần nhựa 3 phòng học và khu cầu thang, thay bản lề cửa sổ 8 phòng học, thay trấn song cửa sổ 3 phòng học và phòng chức năng, đóng mới bổ sung 3 bộ cửa sổ phòng học.

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: ..............................................................................

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT;

HIỆU TRƯỞNG

Mẫu tờ trình đề nghị sữa chữa xây dựng cơ bản mẫu số 2: 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC .............

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

........., ngày ..... tháng .... năm 20.....

TỜ TRÌNH 
Về việc đề xuất chủ trương thực hiện sửa chữa, XDCB

Kính gửi: Ban Giám hiệu .....................

Căn cứ vào nhu cầu sửa chữa, XDCB phục vụ các hoạt động của UEH, phòng Tài chính kế toán, phòng Cơ sở vật chất kính trình Ban Giám hiệu đề xuất chủ trương, cụ thể như sau:

  1. Hiện trạng cơ sở vật chất:

STT

Thông tin cơ sở vật chất

Hiện trạng

Lần sửa chữa gần nhất

Thời gian sửa chữa (năm)

Nội dung sửa chữa

1

Vị trí, tên gọi, diện tích cơ sở vật chất cần sửa chữa

 

 

 

2

 

 

 

 

  1. Đề xuất giải pháp, khái toán, lựa chọn nhà cung cấp:

STT

Nội dung thực hiện

Khái toán

(đính kèm chi tiết)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

1

Nêu nội dung, giải pháp thực hiện

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

  1. Đề xuất phương thức thực hiện
  Lập dự án đầu tư XDCB   Sửa chữa nhỏ (< 100 triệu)

 

PHÒNG CƠ SỞ VẬT CHẤT

 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

 

BAN GIÁM HIỆU

 

Bên cạnh việc tìm hiểu và xem xét nội dụng mẫu tờ trình đề nghị sữa chữa, các bạn có thể tham khảo thêm Mẫu tờ trình xin kinh phí hoạt động để có thể sử dụng khi cần thiết, có được sự hỗ trợ của các cơ quan cấp trên, doanh nghiệp với nội dung chi tiết và cụ thể, các bạn có thể xem, tải về, sửa online và sử dụng ngay được rất thuận tiện.

Một số biểu mẫu khác trong mục thủ tục hành chính xin được gửi đến các bạn như:

Đánh giá bài viết
4 54.324
Thủ tục hành chính Xem thêm