Mẫu tờ trình đề nghị tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Ngân hàng

1 10

Mẫu tờ trình đề nghị tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Ngân hàng là gì? Mẫu tờ trình gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu tờ trình đề nghị tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Ngân hàng là gì?

Mẫu tờ trình đề nghị tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Ngân hàng là mẫu bản tờ trình được lập ra để trình về việc đề nghị tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Ngân hàng. Mẫu nêu rõ nội dung tờ trình... Mẫu được ban hành theo Thông tư 17/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

2. Mẫu tờ trình đề nghị tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Ngân hàng

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Số:.......

Tỉnh (thành phố), ngày.... tháng... năm...

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương

“Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam”

Kính trình: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

(qua Vụ Thi đua - Khen thưởng)

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số... ngày... của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng,... (tên đơn vị) kính trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam” cho....... cán bộ (hồ sơ đề nghị đính kèm), cụ thể:

1. Cán bộ đang làm việc......... người.

2. Cán bộ đã nghỉ hưu, nghỉ chế độ...... người (nếu có).

3. Cán bộ đã chuyển công tác sang ngành khác....... người (nếu có).

Các trường hợp trên đơn vị đã kiểm tra đúng đối tượng, đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Kính trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, khen thưởng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- ....;

- Lưu VT,...

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với việc xét tặng Kỷ niệm chương cho cá nhân ngoài ngành Ngân hàng làm tờ trình riêng theo mẫu này.

Mẫu tờ trình đề nghị tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Ngân hàng

Mẫu tờ trình đề nghị tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Ngân hàng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 10
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm