Mẫu tờ trình đề nghị xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

1 4.127

Đơn đề nghị nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo

VnDoc.com xin giới thiệu tới các thầy cô Mẫu tờ trình đề nghị xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo. Đây là mẫu dùng cho các nhà trường gửi lên lãnh đạo phòng giáo dục về việc xét tăng phụ cấp thâm niên cho cán bộ, giáo viên. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của Mẫu tờ trình đề nghị xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

PHÒNG GD&ĐT…………

TRƯỜNG……….

Số: /TTr- LTR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….…….ngày,……tháng……năm

 TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị nâng phụ cấp thâm niên cho CBCC

Kính gửi: - Trưởng phòng Nội vụ huyện………..

- Hội đồng lương huyện………..

Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; Thông tư Liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Liên bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;

Căn cứ biên bản họp xét của Hội đồng xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo ngày…..tháng….năm …..của trường …….

Nay trường……..lập tờ trình đề nghị Phòng Nội vụ; Hội đồng lương huyện …….. xét nâng mức phụ cấp thâm niên cho ông ………. – ……….., hồ sơ gồm có:

Nơi nhận:

- Như k/g;

- Lưu: VT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Mẫu tờ trình đề nghị xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Tờ trình đề nghị xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Đánh giá bài viết
1 4.127
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm