Mẫu tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú

1 3

Mẫu tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú là gì? Mẫu tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú là gì?

Mẫu tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú là mẫu bản tờ trình được lập ra để trình về việc đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin danh hiệu xét tặng...

2. Mẫu tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú

................................1
HỘI ĐỒNG......................2
XÉT TẶNG DANH HIỆU
“NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN”,
“NGHỆ NHÂN ƯU TÚ"
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

..............., ngày... tháng... năm.........

TỜ TRÌNH
Đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”

Kính gửi:

Hội đồng......................3 xét tặng danh hiệu
“Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”

Căn cứ Nghị định số...../2014/NĐ-CP ngày.... tháng.... năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”;

Hội đồng....................4 xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” đã họp vào ngày..... tháng..... năm..... để xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” cho......... nghệ nhân.

Số nghệ nhân đủ điều kiện để đề nghị Hội đồng................5 xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” gồm người, trong đó,.... người được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và............. được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” (Danh sách kèm theo).

Hội đồng................6 trân trọng đề nghị./.

 

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: (1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng.

(2, 4, 6): Tên Hội đồng đề nghị.

(3, 5): Tên Hội đồng được đề nghị.

Mẫu tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú

Mẫu tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm