Mẫu tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”

1 3

Mẫu tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” là gì? Mẫu tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” là gì?

Mẫu tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” là mẫu bản tờ trình được lập ra để trình về việc đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin người làm đơn...

2. Mẫu tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG
DANH HIỆU NSND, NSƯT
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Đơn vị: (cấp xét)
Bộ, Tỉnh:

(địa danh), ngày... tháng... năm...

TỜ TRÌNH
Đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”

Kính gửi: Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” 1.......

1. Căn cứ Nghị định số.... ngày... tháng... năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”.

2. Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”......2, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”.....3 đã họp vào ngày....tháng.... năm....để xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” cho:......người.

3. Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”.....2 đề nghị Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”.....1 xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”:.....người.

Kính trình Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”.......1 xem xét, quyết định./.

 

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
(Chữ ký, dấu của đơn vị)

(Chức danh)
Họ và tên

Ghi chú: (1): Hội đồng cấp trên trực tiếp.

(2): Hội đồng cấp dưới trực tiếp.

(3): Hội đồng thụ lý hồ sơ.

Mẫu tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”

Mẫu tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm