Mẫu tờ trình nâng lương giáo viên

1 16

Mẫu bản tờ trình nâng lương giáo viên

Mẫu tờ trình nâng lương giáo viên là văn bản của cá nhân công tác/ làm việc tại các đơn vị giáo dục/ dạy nghề trình lên cấp trên danh sách các giáo viên đáp ứng đủ điều kiện để được nâng lương. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản tờ trình nâng lương giáo viên

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số:…/TB-…

….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH
Về việc nâng lương giáo viên

Kính gửi: – Ban giám hiệu trường…………….

– Hiệu trưởng trường……………..

Căn cứ Quyết định 5487/QĐ-BGDĐT năm 2010 ban hành Quy định xét nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công, viên chức trong cơ quan Bộ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Căn cứ vào Biên bản đánh giá, xếp loại……… ; Biên bản xác nhận thành tích.

Kính trình Ban giám hiệu, Hiệu trưởng trường……………. danh sách các giáo viên đáp ứng đủ điều kiện nâng lương như sau:

STT

HỌ TÊN

THÔNG TIN

CHỨC VỤ

THÀNH TÍCH

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính đề nghị Ban giám hiệu, Hiệu trưởng trường cùng các vị lãnh đạo trong đơn vị xem xét, quyết định phê duyệt./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT; VP

TM ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT
(Đã ký)

Mẫu tờ trình nâng lương giáo viên

Mẫu tờ trình nâng lương giáo viên

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 16
Thủ tục hành chính Xem thêm