Mẫu tờ trình phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ

Mẫu tờ trình về việc phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ

Mẫu tờ trình về việc phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ là mẫu tờ trình được lập ra để phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ. Mẫu tờ trình nêu rõ thông tin học sinh... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu tờ trình về việc phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ như sau:

UBND TỈNH ..............

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
---------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: ..................../TTr-SGDĐT

............., ngày...tháng...năm...

TỜ TRÌNH
Phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ
trợ …………………(1)……………………

Kính gửi: UBND tỉnh ..................

Căn cứ…………………….........……(2)…………………………………..;

Căn cứ…………………….........……(2)………….………………………..,

Theo hồ sơ của các trường đề nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp danh sách các đối tượng học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ năm học …(3)….. với kết quả như sau:

Năm học ………(3)…..: gồm có …(4)……học sinh (có danh sách học sinh kèm theo) trong đó:

…………………………………(5)…………………………………………

Sở Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ theo ………(2)………..

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- …(6)...;

- Lưu: VT, KHTC, (7).

GIÁM ĐỐC (8)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Nội dung hỗ trợ.

(2) Các căn cứ pháp lý để ban hành Tờ trình.

(3) Tên năm học.

(4) Tổng số lượng học sinh được hỗ trợ.

(5) Các đối tượng và số lượng cụ thể từng đối tượng được hỗ trợ.

(6) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết.

(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(8) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu tờ trình về việc phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ

Mẫu tờ trình về việc phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ

Đánh giá bài viết
1 318
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm