Mẫu tờ trình phê duyệt thiết kế, dự toán

1 28

Mẫu tờ trình phê duyệt thiết kế, dự toán là gì? Mẫu tờ trình gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu tờ trình phê duyệt thiết kế, dự toán là gì?

Mẫu tờ trình phê duyệt thiết kế, dự toán là mẫu bản tờ trình được lập ra để ghi chép về việc phê duyệt thiết kế, dự toán. Mẫu nêu rõ nội dung tờ trình, thông tin thiết kế dự toán... Mẫu được ban hành theo Thông tư 15/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn.

2. Mẫu tờ trình phê duyệt thiết kế, dự toán

CƠ QUAN TRÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………..

.........., ngày......... tháng......... năm.........

TỜ TRÌNH
Phê duyệt thiết kế, dự toán

Kính gửi:

Các căn cứ pháp lý:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Cơ quan trình phê duyệt thiết kế, dự toán với các nội dung chính sau:

1. Tên công trình lâm sinh hoặc hoạt động bảo vệ rừng

2. Dự án (nếu là dự án đầu tư)

3. Chủ đầu tư hoặc đơn vị sử dụng kinh phí nhà nước

4. Địa điểm

5. Mục tiêu

6. Nội dung và qui mô

7. Các giải pháp thiết kế chủ yếu

8. Tổng mức đầu tư:

Trong đó:

a) Chi phí xây dựng

b) Chi phí thiết bị

c) Chi phí quản lý

d) Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

đ) Chi phí khác

e) Chi phí dự phòng

9. Dự toán chi tiết và tiến độ giải ngân

STT

Nguồn vốn

Tổng số

Năm 20..

Năm 20..

Năm 20..

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Thời gian, tiến độ thực hiện:

STT

Hạng mục

Đơn vị tính

Năm 20..

Năm 20..

Năm 20..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Tổ chức thực hiện

12. Các nội dung khác:

Cơ quan trình phê duyệt thiết kế, dự toán./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

Cơ quan trình
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Mẫu tờ trình phê duyệt thiết kế, dự toán

Mẫu tờ trình phê duyệt thiết kế, dự toán

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 28
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm