Mẫu tóm tắt kinh nghiệm hoạt động đánh giá, giám định

1 25

Mẫu tóm tắt kinh nghiệm về hoạt động đánh giá, giám định

Mẫu tóm tắt kinh nghiệm hoạt động đánh giá, giám định là mẫu bản tóm tắt được lập ra để tóm tắt kinh nghiệm về hoạt động đánh giá, giám định. Mẫu được ban hành theo Nghị định 154/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Tóm tắt kinh nghiệm hoạt động đánh giá, giám định của chuyên gia đánh giá, giám định viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TÓM TẮT KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ/GIÁM ĐỊNH
CỦA CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ/GIÁM ĐỊNH VIÊN

1. Họ và tên: .............................................................................................................

Địa chỉ liên hệ: ..........................................................................................................

Điện thoại: ……………………Fax:………………E-mail: .......…................................

2. Kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá/giám định:

TT

Thời gian

Tên tổ chức, doanh nghiệp đã đánh giá/giám định

Địa chỉ liên hệ, điện thoại, Fax, người đại diện của tổ chức, doanh nghiệp

Lĩnh vực đánh giá/giám định1

Kết quả đánh giá/ giám định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin khác: ................................................................................................................

Tôi cam đoan các thông tin trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các khai báo nói trên./.

 

…….ngày ….. tháng ….. năm……….
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

____________________

1 Cách ghi như sau:

- Đối với hoạt động chứng nhận sản phẩm, ghi tên sản phẩm và tiêu chuẩn chứng nhận/quy chuẩn kỹ thuật; đối với hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý, ghi tên tiêu chuẩn hệ thống quản lý.

Đối với hoạt động giám định, ghi tên sản phẩm và tiêu chuẩn giám định/quy chuẩn kỹ thuật/quy trình giám định.

Mẫu tóm tắt kinh nghiệm hoạt động đánh giá, giám định

Mẫu tóm tắt kinh nghiệm hoạt động đánh giá, giám định

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 25
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm