Mẫu tóm tắt sáng kiến

1 16

Mẫu tóm tắt sáng kiến là gì? Mẫu tóm tắt gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu tóm tắt sáng kiến là gì?

Mẫu tóm tắt sáng kiến là mẫu bảng tóm tắt được lập ra để ghi chép tóm tắt về sáng kiến. Mẫu nêu rõ thông tin sáng kiến... Mẫu được ban hành theo Thông tư 17/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

2. Mẫu tóm tắt sáng kiến

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ ….

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

 

Tỉnh (thành phố), ngày.... tháng... năm...

TÓM TẮT SÁNG KIẾN

TT

Họ tên, chức vụ,

đơn vị công tác

Tên sáng kiến

Nội dung, hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu tóm tắt sáng kiến

Mẫu tóm tắt sáng kiến

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 16
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm