Mẫu tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị được xét tặng danh hiệu nghệ nhân

1 3

Mẫu tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị được xét tặng danh hiệu nghệ nhân là gì? Mẫu bản tóm tắt gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị được xét tặng danh hiệu nghệ nhân là gì?

Mẫu tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị được xét tặng danh hiệu nghệ nhân là mẫu bản tóm tắt được lập ra để tóm tắt về thành tích cá nhân đề nghị được xét tặng danh hiệu nghệ nhân. Mẫu nêu rõ nội dung tóm tắt, nội dung thành tích cá nhân...

2. Mẫu tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị được xét tặng danh hiệu nghệ nhân

................................1
HỘI ĐỒNG.....................2
XÉT TẶNG DANH HIỆU
“NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN”,
“NGHỆ NHÂN ƯU TÚ"
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

..............., ngày... tháng... năm.........

TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC XÉT TẶNG DANH HIỆU
“NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN”, “NGHỆ NHÂN ƯU TÚ”3

1. Họ và tên (thông tin về cá nhân):

..........................................................................................................................................

2. Tên di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ:.........................................................

3. Thời gian thực hành (Từ năm nào đến năm nào? Tổng cộng bao nhiêu năm?):

..........................................................................................................................................

4. Tri thức, kỹ năng, kỹ thuật:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

5. Thành tích thực hành di sản văn hóa phi vật thể:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

6. Đề nghị xét tặng danh hiệu: “Nghệ nhân nhân dân”/“Nghệ nhân ưu tú”

7. Phiếu bầu (%) đồng ý đề nghị xét tặng:

Hội đồng cấp tỉnh:........................................................................................................ %

Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ:.................................................................................. %

Hội đồng cấp Nhà nước:.............................................................................................. %

 

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu)

(1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng.

(2) Tên Hội đồng.

(3) Độ dài không quá 01 trang A4.

Mẫu tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị được xét tặng danh hiệu nghệ nhân

Mẫu tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị được xét tặng danh hiệu nghệ nhân

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm