Mẫu tổng hợp các cơ sở KCB vượt trần tuyến 2

Mẫu tổng hợp các cơ sở KCB vượt trần tuyến 2 là gì? Mẫu tổng hợp gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu tổng hợp các cơ sở KCB vượt trần tuyến 2 là gì?

Mẫu tổng hợp các cơ sở KCB vượt trần tuyến 2 là mẫu bảng tổng hợp được lập ra để ghi chép về việc tổng hợp các cơ sở khám chữa bệnh vượt trần tuyến 1. Mẫu nêu rõ thông tin các cơ sở... Mẫu được ban hành theo Quyết định 160/QĐ-BHXH. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

2. Mẫu tổng hợp các cơ sở KCB vượt trần tuyến 2

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH……..

Mẫu số 11b/BHYT

TỔNG HỢP CÁC CƠ SỞ KCB VƯỢT TRẦN TUYẾN 2
Quý … Năm…..

Đơn vị: đồng

TT

Cơ sở KCB chi vượt trần tuyến 2

Mã số

KCB ngoại trú

KCB nội trú

Tổng chi phí

Số tiền đã thẩm định

Số tiền đã thanh toán

Tổng chi phí

Số tiền đã thẩm định

Số tiền đã thanh toán

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Bệnh viện A

2

Bệnh viện B

3

4

5

Cộng


Người lập biểu
(ký, họ tên)


Trưởng phòng GĐ BHYT
(ký, họ tên)


Trưởng phòng KHTC
(ký, họ tên)

…, ngày … tháng ... năm …
Giám đốc
(ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu tổng hợp các cơ sở KCB vượt trần tuyến 2

Mẫu tổng hợp các cơ sở KCB vượt trần tuyến 2

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm