Mẫu tổng hợp dung tích các hồ chứa lớn, quan trọng trên các lưu vực sông

Mẫu tổng hợp dung tích các hồ chứa lớn, quan trọng trên các lưu vực sông là gì? Mẫu tổng hợp dung tích các hồ chứa lớn gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

1. Định nghĩa mẫu tổng hợp dung tích các hồ chứa lớn, quan trọng trên các lưu vực sông là gì?

Mẫu tổng hợp dung tích các hồ chứa lớn, quan trọng trên các lưu vực sông là mẫu bảng tổng hợp được lập ra để ghi chép về việc tổng hợp dung tích các hồ chứa lớn, quan trọng trên các lưu vực sông. Mẫu nêu rõ nội dung tổng hợp... Mẫu được ban hành theo Thông tư 29/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và môi trường.

2. Mẫu tổng hợp dung tích các hồ chứa lớn, quan trọng trên các lưu vực sông

Tổng hợp dung tích các hồ chứa lớn, quan trọng trên các lưu vực sông
(Kèm theo Báo cáo số …./…. ngày...tháng...năm... của Bộ/ngành...)

TT

Lưu vực sông

Số lượng hồ chứa tổng hp (hồ)

Tổng dung tích

Toàn bộ (triệu m3)

Hữu ích (triệu m3)

Phòng lũ (triệu m3)

Tích được vào cuối mùa lũ, đầu mùa cạn (triệu m3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Tổng

 

 

 

 

 

1

Lưu vực A

 

 

 

 

 

2

Lưu vực B

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Mẫu tổng hợp dung tích các hồ chứa lớn, quan trọng trên các lưu vực sông

Mẫu tổng hợp dung tích các hồ chứa lớn, quan trọng trên các lưu vực sông

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm