Mẫu tổng hợp kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng bền vững

1 3

Mẫu tổng hợp kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng bền vững là gì? Mẫu bảng tổng hợp kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu tổng hợp kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng bền vững là gì?

Mẫu tổng hợp kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng bền vững là mẫu bảng tổng hợp được lập ra để tổng hợp về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Mẫu nêu rõ nội dung tổng hợp, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng...

2. Mẫu tổng hợp kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng bền vững

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 20..- 20...

Tên chủ rừng: ..............................................................

Đơn vị tính: ha

 

HẠNG MỤC

Tổng cộng

Rừng đặc dụng

 

 

 

Cộng

Năm...

...

....

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

I

BẢO VỆ RỪNG HIỆN CÓ

 

 

 

 

 

 

1. Bảo vệ rừng tự nhiên

 

 

 

 

 

 

2. Bảo vệ rừng trồng

 

 

 

 

 

II

PHÁT TRIN RỪNG

 

 

 

 

 

 

1. Khoanh nuôi rừng

 

 

 

 

 

 

2. Khoanh nuôi rừng có trồng bổ sung

 

 

 

 

 

 

3. Làm giàu rừng

 

 

 

 

 

 

4. Trồng rừng mới

 

 

 

 

 

 

5. Trồng lại rừng sau khai thác

 

 

 

 

 

 

6. Chăm sóc rừng trồng

 

 

 

 

 

 

a) Chăm sóc rừng trồng năm 1

 

 

 

 

 

 

b) Chăm sóc rừng trồng năm 2

 

 

 

 

 

 

c) Chăm sóc rừng trồng năm 3

 

 

 

 

 

III

CP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ RỪNG BN VỮNG

 

 

 

 

 

 

1. Rừng tự nhiên (ha)

 

 

 

 

 

 

2. Rừng trồng (ha)

 

 

 

 

 

 

...,ngày ... tháng .... năm...
Chủ rừng
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng du)

Mẫu tổng hợp kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng bền vững

Mẫu tổng hợp kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng bền vững

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm