Mẫu tổng hợp kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, phòng cháy, chữa cháy rừng

1 4

Mẫu tổng hợp kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, phòng cháy, chữa cháy rừng là gì? Mẫu bảng tổng hợp kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu tổng hợp kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, phòng cháy, chữa cháy rừng là gì?

Mẫu tổng hợp kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, phòng cháy, chữa cháy rừng là mẫu bảng tổng hợp được lập ra để tổng hợp kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Mẫu nêu rõ nội dung tổng hợp, kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng...

2. Mẫu tổng hợp kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, phòng cháy, chữa cháy rừng

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG, PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG GIAI ĐOẠN 20..- 20...

Tên chủ rừng: ............................

Đơn vị tính: m2; trạm, km, cái

 

HẠNG MỤC

Tổng cộng

Rừng đặc dụng

 

 

 

Cộng

Năm…

...

....

(1)

(2)

 

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Chòi canh lửa rừng

 

 

 

 

 

a

Xây dựng mới

 

 

 

 

 

 

Số lượng (chòi)

 

 

 

 

 

 

Diện tích (m2)

 

 

 

 

 

b

Sửa chữa, cải tạo nâng cấp

 

 

 

 

 

 

Số lượng (chòi)

 

 

 

 

 

 

Diện tích (m2)

 

 

 

 

 

2

Trm bảo v rừng

 

 

 

 

 

a

Xây dựng mới

 

 

 

 

 

 

Số lượng (Trạm)

 

 

 

 

 

 

Diện tích (m2)

 

 

 

 

 

b

Sửa chữa, cải tạo nâng cấp

 

 

 

 

 

 

Số lượng (Trạm)

 

 

 

 

 

 

Diện tích (m2)

 

 

 

 

 

3

Đường ranh cản lửa

 

 

 

 

 

a

Băng trắng (km)

 

 

 

 

 

 

Xây dựng mới

 

 

 

 

 

-

Tu bổ, nâng cấp

 

 

 

 

 

b

Băng xanh (km)

 

 

 

 

 

-

Xây dựng mới

 

 

 

 

 

-

Tu bổ, nâng cấp

 

 

 

 

 

4

Biển báo cấp độ nguy cơ cháy rừng

 

 

 

 

 

-

Xây dựng mới (cái)

 

 

 

 

 

-

Sửa chữa, cải tạo nâng cấp (cái)

 

 

 

 

 

5

Đường lâm nghiệp, vận xuất, vận chuyển

 

 

 

 

 

 

- Xây dựng mới (km)

 

 

 

 

 

 

- Sửa chữa, nâng cấp (km)

 

 

 

 

 

6

Nhà làm việc (m2)

 

 

 

 

 

 

- Xây dựng mới

 

 

 

 

 

 

- Sửa chữa, nâng cấp

 

 

 

 

 

7

Nhiệm v khác ......

 

 

 

 

 

 

...,ngày ... tháng .... năm...
Chủ rừng
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng du)

Mẫu tổng hợp kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, phòng cháy, chữa cháy rừng

Mẫu tổng hợp kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, phòng cháy, chữa cháy rừng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm