Mẫu tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ kinh phí mua giống

1 4

Mẫu tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ kinh phí mua giống là gì? Mẫu tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ kinh phí mua giống gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ kinh phí mua giống là gì?

Mẫu tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ kinh phí mua giống là mẫu bản tổng hợp được lập ra để tổng hợp về kết quả thực hiện hỗ trợ kinh phí mua giống chăn nuôi. Mẫu nêu rõ nội dung tổng hợp, kết quả thực hiện hỗ trợ kinh phí...

2. Mẫu tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ kinh phí mua giống

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH PHỐ) ……….

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA GIỐNG LỢN, TRÂU, BÒ ĐỰC GIỐNG NĂM ……
(Ban hành kèm theo Thông tư số 205/2015/TT-BTC ngày 23/12/2015 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

 

Số hộ chăn nuôi được hỗ trợ

Số lượng con giống hỗ trợ

Kinh phí đã mua con giống theo hóa đơn

 

 

 

Tổng số

Lợn đực giống

Bò đực giống

Trâu đực giống

Tổng số

Lợn đực giống

Bò đực giống

Trâu đực giống

A

B

 

2

3

4

5

6

7

8

9

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

HUYỆN A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Xã (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

HUYỆN B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: (1) Bao gồm các xã, thôn, bản thuộc vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn và địa bàn có điều kiện KTXH khó khăn theo quy định của cấp có thẩm quyền

(2) Hộ được hỗ trợ trâu đực giống hoặc bò đực giống thì không được hỗ trợ hoặc gà giống hoặc vịt giống

 

……, ngàythángnăm
UBND tỉnh, thành phố...
Ký tên, đóng dấu

Mẫu tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ kinh phí mua giống

Mẫu tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ kinh phí mua giống

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm