Mẫu tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ phối giống nhân tạo

1 3

Mẫu tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ phối giống nhân tạo là gì? Mẫu tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ phối giống nhân tạo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ phối giống nhân tạo là gì?

Mẫu tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ phối giống nhân tạo là mẫu bản tổng hợp được lập ra để hợp về kết quả thực hiện hỗ trợ phối giống nhân tạo. Mẫu nêu rõ nội dung tổng hợp, thông tin kết quả...

2. Mẫu tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ phối giống nhân tạo

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH PHỐ) ……….

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỖ TRỢ PHỐI GIỐNG NHÂN TẠO ĐỐI VỚI LỢN, TRÂU, BÒ NĂM ……
(Ban hành kèm theo Thông tư số 205/2015/TT-BTC ngày 23/12/2015 của Bộ Tài chính)

STT

Chỉ tiêu

Số hộ chăn nuôi nhận hỗ trợ

Số con lợn, trâu, bò phối giống/năm

Số lượng liều tinh hỗ trợ /năm (1)

Vật tư phối giống (tr đ)

Kinh phí hỗ trợ phối giống nhân tạo gia súc

Lợn nái

Bò thịt

Bò sữa

Trâu

Lợn nái

Bò thịt

Bò sữa

Trâu

Tổng số

NSTW hỗ trợ (tr.đ)

NSĐP đảm bảo (tr.đ)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

HUYỆN A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

HUYỆN B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CHI TIẾT THEO TỪNG HUYỆN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: (1) Số lượng hỗ trợ không quá 5 liều tinh/lợn nái/năm; 2 liều tinh/bò thịt/năm; 4 liều tinh/bò sữa/năm; 4 liều tinh/trâu/năm

 

……, ngày ...tháng ...năm...
UBND tỉnh, thành phố...
Ký tên, đóng dấu

Mẫu tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ phối giống nhân tạo

Mẫu tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ phối giống nhân tạo

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm