Mẫu tổng hợp thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ

Mẫu tổng hợp thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ là gì? Mẫu tổng hợp thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

1. Định nghĩa mẫu tổng hợp thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ là gì?

Mẫu tổng hợp thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ là mẫu bảng tổng hợp được lập ra để tổng hợp về thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ. Mẫu nêu rõ nội dung tổng hợp... Mẫu được ban hành theo Thông tư 29/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và môi trường.

2. Mẫu tổng hợp thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ

Tổng hợp thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ
(Kèm theo Báo cáo số …./…. ngày...tháng...năm... của UBND tỉnh/thành phố...)

TT

Danh mục tư liệu chuyên ngành, chuyên dụng

Đơn vị tính

Khối lượng

Nơi lưu trữ sản phẩm

1

2

3

4

7

I

Hệ thống điểm đo đạc cơ sở chuyên dụng

điểm

 

 

II

Hệ thống bản đồ địa chính

 

 

 

1

Tỷ lệ 1/200

ha

 

 

2

Tỷ lệ 1/500

ha

 

 

3

Tỷ lệ 1/1.000

ha

 

 

4

Tỷ lệ 1/2.000

ha

 

 

5

Tỷ lệ 1/5.000

ha

 

 

III

Hệ thống bản đồ chuyên dụng

 

 

 

1

Bản đồ hành chính cấp huyện

Huyện

 

 

2

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

xã, huyện, tỉnh

 

 

3

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

xã, huyện, tỉnh

 

 

4

Bản đồ địa giới hành chính

xã, huyện, tỉnh

 

 

5

Bản đồ chuyên dụng khác

 

 

 

IV

Cơ sdữ liệu đo đạc và bản đồ

 

 

 

1

Dữ liệu nền

 

 

 

2

Phần mềm sử dụng

 

 

 

Mẫu tổng hợp thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ

Mẫu tổng hợp thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm