Mẫu tổng hợp tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết và chi trả tiền bồi thường

1 6

Mẫu tổng hợp tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết và chi trả tiền bồi thường là gì? Mẫu tổng hợp tình hình yêu cầu bồi thường gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu tổng hợp tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết và chi trả tiền bồi thường là gì?

Mẫu tổng hợp tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết và chi trả tiền bồi thường là mẫu bảng tổng hợp được lập ra để tổng hợp tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết và chi trả tiền bồi thường. Mẫu nêu rõ nội dung tổng hợp, thông tin bồi thường... Mẫu được ban hành theo Thông tư 08/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

2. Mẫu tổng hợp tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết và chi trả tiền bồi thường

CƠ QUAN BÁO CÁO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH YÊU CẦU BỒI THƯỜNG, GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG VÀ CHI TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG

(Số liệu tính từ ...../....../....... đến ...../....../.........)

STT

Thụ lý vụ việc (vụ việc)

 

Tổng số vụ việc

Số vụ việc thụ lý mới

Số vụ việc kỳ trước chuyển sang

 

 

Thụ lý tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Thụ lý tại Tòa án

Thụ lý tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Thụ lý tại Tòa án

 

 

 

Khởi kiện vụ án dân sự

Yêu cầu bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính

 

Khởi kiện vụ án dân sự

Yêu cầu bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính

 

 

 

Theo điểm a khoản 1 Điều 52

Theo điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 52

 

 

Theo điểm a khoản 1 Điều 52

Theo điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 52

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG DÂN SỰ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)

Ngày........ tháng........năm.......
Thủ trưởng cơ quan
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu,)

Mẫu tổng hợp tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết và chi trả tiền bồi thường

Mẫu tổng hợp tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết và chi trả tiền bồi thường

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm