Mẫu trích lục bản đồ địa chính khu đất thuê

1 4

Mẫu trích lục bản đồ địa chính khu đất thuê là gì? Mẫu trích lục được trình bày như thế nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu trích lục bản đồ địa chính khu đất thuê là gì?

Mẫu trích lục bản đồ địa chính khu đất thuê là mẫu bản trích lục được lập ra để trích lục, sao y bản đồ địa chính khu đất thuê. Mẫu trích lục nêu rõ tên công trình, diện tích đất thuê...

2. Mẫu trích lục về bản đồ địa chính khu đất thuê

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
—–o0o—–

………., ngày….. tháng….. năm……….

TRÍCH LỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH KHU ĐẤT THUÊ

Số:…………../ ĐĐ. ĐC

Tỷ lệ:1/…………

Tên công trình:………………………………………………………………………….

Địa điểm (xã, phường, thị trấn):………………………………………….…………….

Huyện (quận, thị xã, thành phố):………………………………………..………………

Tỉnh (thành phố trực thuộc TW):……………………………….………………………

Ghi chú:

· Tỷ lệ bản đồ không nhỏ hơn 1/5.000.

· Ranh giới khu đất thuê được thể hiện bằng mực đỏ.

Thống kê diện tích đất thuê

TT

Số thửa

Diện tích

Loại đất

Ghi chú

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

Giá đốc sở địa chính
(ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu trích lục bản đồ địa chính khu đất thuê

Mẫu trích lục bản đồ địa chính khu đất thuê

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Thủ tục hành chính Xem thêm