Mẫu trình bày văn bản hành chính theo Nghị định 30/2020

Mẫu văn bản hành chính

Vừa qua chính phủ đã ban hành nghị định về hướng dẫn thể thức trình bày văn bản cũng như các mẫu soạn thảo văn bản hành chính thông dụng. Sau đây là các mẫu trình bày văn bản hành chính mới nhất theo quy định của nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

Soạn thảo văn bản là công việc quen thuộc của không ít dân văn phòng, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách trình bày văn bản đúng chuẩn.Dưới đây là tổng hợp các mẫu văn bản hành chính thông dụng các bạn có thể tham khảo để soạn thảo văn bản đúng quy chuẩn.

1. Mẫu trình bày văn bản hành chính

Mẫu 1.1

Nghị quyết (cá biệt)

Mẫu 1.2

Quyết định (cá biệt) quy định trực tiếp

Mẫu 1.3

Quyết định (cá biệt) quy định gián tiếp

Mẫu 1.4

Văn bản có tên loại

Mẫu 1.5

Công văn

Mẫu 1.6

Công điện

Mẫu 1.7

Giấy mời

Mẫu 1.8

Giấy giới thiệu

Mẫu 1.9

Biên bản

Mẫu 1.10

Giấy nghỉ phép

2. Mẫu trình bày phụ lục văn bản

Mẫu 2.1

Phụ lục văn bản hành chính giấy

Mẫu 2.2

Phụ lục văn bản hành chính điện tử

3. Mẫu trình bày bản sao văn bản

Mẫu 3.1

Bản sao sang định dạng giấy

Mẫu 3.2

Bản sao sang định dạng điện tử

Mẫu 1.1 – Nghị quyết (cá biệt)

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, T CHỨC2

--------------

Số: …/NQ-...3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

4…, ngày ... tháng ... năm

NGHỊ QUYẾT

……………5……………

------------------

THẨM QUYỀN BAN HÀNH

Căn cứ................................................................................................

Căn cứ …………………………………………………………………….

QUYẾT NGHỊ:

………………………………………………6………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………./.

Nơi nhận:

- Như Điều ;

- Lưu: VT ...7...8

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

-------------------------------------

Ghi chú:

1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

2 Tên cơ quan, tổ chức ban hành Nghị quyết

3 Chữ viết tắt của cơ quan, tổ chức ban hành nghị quyết.

4 Địa danh

5 Trích yếu nội dung Nghị quyết.

6 Nội dung Nghị quyết.

7 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần)

8 Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

Mẫu 1.2 – Quyết định (cá biệt) quy định trực tiếp

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, T CHỨC2

--------------

Số: …/QĐ-...3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

4…, ngày ... tháng ... năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ………. 5……………….

-----------------

THẨM QUYỀN BAN HÀNH6

Căn cứ ...................................................7...............................................................

Căn cứ ...................................................................................................................;

Theo đề nghị của....................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 ....................................................8...............................................................

Điều......................................................................................................................./.

Nơi nhận:

- Như Điều ;

- Lưu: VT ...9...10

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

----------------------------

1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

2 Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành Quyết định.

3 Chữ viết tắt của cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành Quyết định.

4 Địa danh

5 Trích yếu nội dung quyết định.

6 Thẩm quyền ban hành quyết định thuộc về người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì ghi chức vụ của người đứng đầu; nếu thẩm quyền ban hành quyết định thuộc về tập thể lãnh đạo hoặc cơ quan, tổ chức thì ghi tên tập thể hoặc tên cơ quan, tổ chức đó.

7 Các căn cứ để ban hành quyết định.

8 Nội dung cuyết định.

9 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

10 Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

.............................................................................

Chi tiết các mẫu văn bản hành chính mời các bạn sử dụng file tải về.

Đánh giá bài viết
1 3.576
Hành chính Xem thêm