Mẫu văn bản công bố phòng xét nghiệm sàng lọc HIV

1 67

Mẫu văn bản công bố về phòng xét nghiệm sàng lọc HIV

Mẫu văn bản công bố về phòng xét nghiệm sàng lọc HIV là mẫu văn bản được lập ra để công bố về phòng xét nghiệm sàng lọc HIV. Mẫu nêu rõ nội dung công bố... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu văn bản công bố về phòng xét nghiệm sàng lọc HIV như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

............., ngày......... tháng........năm 20.....

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Phòng xét nghiệm sàng lọc HIV

Kính gửi:................................

...........................................................................

Địa điểm: ………………………………………………………………......……...

Điện thoại: ……………………………….. Email (nếu có):……………………

Sau khi nghiên cứu Thông tư số ……../...../TT-BYT ngày…../…/........ của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn bảo đảm chất lượng thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV và các văn bản hướng dẫn hiện hành, chúng tôi công bố phòng xét nghiệm HIV thuộc cơ sở chúng tôi đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV và gửi kèm theo văn bản này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

1.

Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc bản sao quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các cơ sở y tế của nhà nước

2.

Bảng kê khai nhân sự thực hiện xét nghiệm HIV

3.

Danh mục trang thiết bị thực hiện xét nghiệm HIV

4.

Sơ đồ mặt bằng nơi làm xét nghiệm HIV

 

GIÁM ĐỐC
(ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Mẫu văn bản công bố về phòng xét nghiệm sàng lọc HIV

Mẫu văn bản công bố về phòng xét nghiệm sàng lọc HIV

Đánh giá bài viết
1 67
Thủ tục hành chính Xem thêm