Mẫu văn bản cung cấp thông tin cho Tòa án về tiền cước bưu chính ở nước ngoài

Mẫu văn bản cung cấp thông tin cho Tòa án về tiền cước bưu chính ở nước ngoài là gì? Mẫu văn bản cung cấp thông tin gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu văn bản cung cấp thông tin cho Tòa án về tiền cước bưu chính ở nước ngoài là gì?

Mẫu văn bản cung cấp thông tin cho Tòa án về tiền cước bưu chính ở nước ngoài là mẫu văn bản được lập ra để ghi chép về cung cấp thông tin cho tòa án về tiền cước bưu chính ở nước ngoài. Mẫu nêu rõ nội dung thông tin cung cấp... Mẫu được ban hành theo Thông tư liên tịch 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG của Bộ Ngoại giao.

2. Mẫu văn bản cung cấp thông tin cho Tòa án về tiền cước bưu chính ở nước ngoài

(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/….
V/v cung cấp thông tin

…., ngày tháng năm

Kính gửi: Tòa án nhân dân tỉnh/thành phố (2)

Phúc đáp văn bản số.../TA-CV ngày...tháng...năm...của Quý Tòa (3), Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại (4) trả lời như sau:

1. Về thông tin tiền cước bưu phẩm bảo đảm

Theo thông tin của Công ty bưu chính (5), thì tiền cước bưu phẩm bảo đảm để gửi hồ sơ tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự và tiền cước bưu phẩm để gửi hồ sơ, tài liệu về địa chỉ của Quý Tòa ở Việt Nam như sau:

a) Tiền cước gửi hồ sơ có trọng lượng: …. gram/kg (6) đến địa chỉ của đương sự được nêu trong Công văn của Quý Tòa là … (7); tương đương... (8) đô la Mỹ.

b) Tiền cước gửi hồ sơ thông báo kết quả thực hiện tống đạt, thông báo văn bản tố tụng đến địa chỉ của Qúy Tòa là … (9); tương đương... (10) đô la Mỹ.

c) Tổng cộng các khoản tiền cước này là … (11); tương đương... (12) đô la Mỹ.

d) Hai khoản tiền cước bưu phẩm nêu trên đã bao gồm thuế, phụ phí.

2. Về thông tin tài khoản

Đề nghị Quý Tòa chuyển số tiền cước bưu chính bằng đô la Mỹ vào tài khoản ngân hàng của Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán (13) sau đây:

Số tài khoản:

Tên tài khoản:

Ngân hàng/Chi nhánh ngân hàng và địa chỉ:

Mã ngân hàng:

Thông tin khác:

Trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị Quý Tòa liên hệ theo số điện thoại...; số Fax:...; Hộp thư điện tử:.... (14)/.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

……………(15)
Ký tên, đóng dấu cơ quan đại diện

Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 06

Mục (1), (4), (13) ghi tên Cơ quan đại diện tại nước cụ thể.

Mục (2): ghi tên Tòa án đã đề nghị cung cấp thông tin.

Mục (3) ghi số ngày tháng năm của Công văn của Tòa án đã đề nghị cung cấp thông tin.

Mục (5) ghi tên công ty bưu chính, ví dụ: FedEx hoặc DHL...

Mục (6) ghi lại trọng lượng hồ sơ tống đạt văn bản tố tụng do Tòa án cung cấp.

Mục (7), (9), (11): ghi số tiền cước bưu chính tính bằng đồng tiền của nước tiếp nhận.

Mục (8), (10), (12): ghi số tiền cước bưu chính được quy đổi thành đồng đô la Mỹ từ số tiền cước bưu chính.

Mục (14) ghi số điện thoại, số fax, hộp thư điện tử đầu mối.

Mục (15): ghi tư cách pháp lý của người ký (ký thay hoặc thừa lệnh...).

Mẫu văn bản cung cấp thông tin cho Tòa án về tiền cước bưu chính ở nước ngoài

Mẫu văn bản cung cấp thông tin cho Tòa án về tiền cước bưu chính ở nước ngoài

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm