Mẫu văn bản đề nghị cấp lại Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng

Mẫu văn bản đề nghị cấp lại Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng là gì? Mẫu văn bản đề nghị cấp lại quyết định gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu văn bản đề nghị cấp lại Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng là gì?

Mẫu văn bản đề nghị cấp lại Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp lại quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, lý do cấp lại... Mẫu được ban hành theo Nghị định 94/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu văn bản đề nghị cấp lại Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng

Mẫu số 03.CN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…, ngày … tháng … năm …

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN LƯU HÀNH GIỐNG CÂY TRỒNG

Kính gửi: Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị: ......................................................................................

- Địa chỉ: ..........................................................................................................................

- Điện thoại: ……………………..; Fax: ……………………; E-mail: …………...…..

2. Tên giống cây trồng đề nghị cấp lại Quyết định công nhận lưu hành: ...

3. Mã số lưu hành của giống cây trồng: ……………………………..………………..

4. Số quyết định công nhận lưu hành đã cấp: ……… ngày ... tháng ... năm … (kèm theo bản photo Quyết định nếu có)

5. Lý do đề nghị cấp lại Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng:

…………………………………………………………………………………………

6. Văn bản kèm theo (đối với trường hợp cấp lại do thay đổi thông tin ghi trong Quyết định)

Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin và văn bản kèm theo trong hồ sơ./.

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu văn bản đề nghị cấp lại Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng

Mẫu văn bản đề nghị cấp lại Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 13
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm