Mẫu văn bản đề nghị cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng

Mẫu văn bản đề nghị cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng là gì? Mẫu văn bản đề nghị cấp quyết định gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu văn bản đề nghị cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng là gì?

Mẫu văn bản đề nghị cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin quyết định... Mẫu được ban hành theo Nghị định 94/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu văn bản đề nghị cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng

Mẫu số 01.CN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…, ngày … tháng … năm …

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN LƯU HÀNH GIỐNG CÂY TRỒNG

Kính gửi: Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1. Tên cơ quan, cá nhân đề nghị:

- Địa chỉ: …………………………..…………………………………………………...

- Điện thoại: ………………………. Fax: …………… E-mail: ………………………

2. Tên giống cây trồng đề nghị cấp Quyết định công nhận lưu hành:

3. Bảo hộ giống cây trồng mới:

Có □

Không □

4. Vùng sinh thái đề nghị công nhận lưu hành:

5. Nguồn gốc giống:

Giống nhập nội □

Giống chọn tạo trong nước □

6. Phương pháp chọn tạo:

- Công thức lai (tên, nguồn gốc dòng/giống bố mẹ kể cả dòng phục hồi, dòng duy trì, ...):

- Xử lý đột biến (ghi tên giống, nguồn gốc giống dùng để xử lý đột biến):

- Phương pháp khác:

7. Phương pháp nhân giống (hữu tính/vô tính)

8. Vị trí hành chính và địa lý (thôn, xã, huyện, tỉnh, tọa độ địa lý) lưu giữ mẫu giống cây trồng (đối với trường hợp tổ chức, cá nhân tự lưu mẫu):

9. Văn bản kèm theo (nếu có):

Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các văn bản gửi kèm trong hồ sơ./.

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu văn bản đề nghị cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng

Mẫu văn bản đề nghị cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm