Mẫu văn bản đề nghị chấm dứt là đại lý giám sát hải quan

1 3

Mẫu văn bản đề nghị chấm dứt là đại lý giám sát hải quan là gì? Mẫu văn bản gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu văn bản đề nghị chấm dứt là đại lý giám sát hải quan là gì?

Mẫu văn bản đề nghị chấm dứt là đại lý giám sát hải quan là mẫu văn bản được lập ra để đề nghị về việc chấm dứt là đại lý giám sát hải quan. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, lý do xin chấm dứt... Mẫu được ban hành theo Quyết định 1753/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

2. Mẫu văn bản đề nghị chấm dứt là đại lý giám sát hải quan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Địa điểm, ngày… tháng…. năm ….

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT
LÀ ĐẠI LÝ GIÁM SÁT HẢI QUAN

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

1. Thông tin về doanh nghiệp

a) Tên Doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh): ………………………………………………………………………………….

b) Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) ………………………………………………………………………………….

c) Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số: …….cấp ngày …tháng ….năm …..tại

d) Lĩnh vực hoạt động chính: ....................................................................................

đ) Điện thoại: ………………………………Fax: ..........................................................

e) Email: …………………………………Website: ......................................................

g) Đại diện theo pháp luật:

- Họ và tên: ...............................................................................................................

- Chức vụ: ..................................................................................................................

- Hộ chiếu/Giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân số: …………….do: ……………cấp ngày …..tháng …..năm ……tại .....….............…

- Quốc tịch: .....................................................................................................................

2. Nội dung đề nghị

- Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định về Đại lý giám sát hải quan thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

- Với lý do1 .....................................................................................................................

Công ty …………………………………………………….đề nghị Tổng cục Hải quan có văn bản chấm dứt là Đại lý giám sát hải quan đối với Công ty.

3. Tài liệu gửi kèm bao gồm:

.......................................................................................................................................

Công ty cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực, chính xác, nội dung đơn đề nghị và tài liệu gửi kèm.

Trân trọng./.

 

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

____________________

1 Công ty nêu rõ lý do chấm dứt như:

- Do không có nhu cầu tiếp tục là Đại lý giám sát hải quan hoặc;

- Do kết thúc Hợp đồng Đại lý giám sát hải quan với doanh nghiệp Trung Quốc (nếu có ký hợp đồng) và nêu rõ ngày kết thúc hợp đồng là ngày… tháng... năm;

- Lý do khác (nếu có): nêu rõ lý do

Mẫu văn bản đề nghị chấm dứt là đại lý giám sát hải quan

Mẫu văn bản đề nghị chấm dứt là đại lý giám sát hải quan

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm