Mẫu văn bản đề nghị Cơ quan đại diện tống đạt văn bản tố tụng, thông báo kết quả thực hiện

Mẫu văn bản đề nghị Cơ quan đại diện tống đạt văn bản tố tụng, thông báo kết quả thực hiện là gì? Mẫu văn bản đề nghị gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu văn bản đề nghị Cơ quan đại diện tống đạt văn bản tố tụng, thông báo kết quả thực hiện là gì?

Mẫu văn bản đề nghị Cơ quan đại diện tống đạt văn bản tố tụng, thông báo kết quả thực hiện là mẫu văn bản được lập ra để đề nghị với cơ quan đại diện về việc tống đạt văn bản tố tụng và thông báo kết quả thực hiện. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị... Mẫu được ban hành theo Thông tư liên tịch 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG của Bộ Ngoại giao.

2. Mẫu văn bản đề nghị Cơ quan đại diện tống đạt văn bản tố tụng, thông báo kết quả thực hiện

TÒA ÁN NHÂN DÂN (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …./TA-CV
V/v tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự ở nước ngoài

…., ngày .. tháng năm ….

Kính gửi: Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán/Lãnh sự quán Việt Nam tại (2)

Tòa án nhân dân (3) đang giải quyết việc dân sự/vụ án dân sự/vụ án hành chính (4) thụ lý số (5) có đương sự là Ông/Bà.... (6) có địa chỉ tại...(7)

Căn cứ quy định tại điểm d khoản 1 Điều 474 của Bộ luật tố tụng dân sự (8)/điểm d khoản 1 Điều 303 của Luật tố tụng hành chính (9), Tòa án đề nghị Quý cơ quan tống đạt cho đương sự (10) các văn bản, giấy tờ sau đây: (11)

Sau khi thực hiện xong, đề nghị Quý cơ quan điền thông tin về kết quả thực hiện vào mặt sau của Công văn này và gửi cùng các giấy tờ liên quan cho Tòa án theo địa chỉ (12).

Trường hợp Quý cơ quan cần biết thêm thông tin chi tiết, thì có thể liên hệ với Tòa án theo số điện thoại (13); số Fax (14); hộp thư điện tử (15).

Tòa án nhân dân (16) trân trọng cảm ơn sự phối hợp trong công tác của Quý cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, hồ sơ.

THẨM PHÁN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu văn bản đề nghị Cơ quan đại diện tống đạt văn bản tố tụng, thông báo kết quả thực hiện

Mẫu văn bản đề nghị Cơ quan đại diện tống đạt văn bản tố tụng, thông báo kết quả thực hiện

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 11
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm