Mẫu văn bản đề nghị công nhận là đại lý giám sát hải quan

1 4

Mẫu văn bản đề nghị công nhận là đại lý giám sát hải quan là gì? Mẫu văn bản gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu văn bản đề nghị công nhận là đại lý giám sát hải quan là gì?

Mẫu văn bản đề nghị công nhận là đại lý giám sát hải quan là mẫu văn bản được lập ra để đề nghị về việc công nhận là đại lý giám sát hải quan. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin về đại lý giám sát hải quan... Mẫu được ban hành theo Quyết định 1753/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

2. Mẫu văn bản đề nghị công nhận là đại lý giám sát hải quan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………, ngày….. tháng….. năm...

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN
LÀ ĐẠI LÝ GIÁM SÁT HẢI QUAN

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

1. Thông tin về doanh nghiệp

a) Tên Doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh): ………………………………………………………………………………..

b) Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)…………………………………………………………………………………

c) Giấy phép thành lập/ đăng ký kinh doanh số:……………………do………….cấp ngày…tháng….năm……tại…………………

d) Lĩnh vực hoạt động chính:..........................................................................................

e) Email:……………………………….Website:……………………………………...

g) Đại diện theo pháp luật:

g.1) Họ và tên:.................................................................................................................

g.2) Chức vụ: ..................................................................................................................

g.3) Hộ chiếu/Giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân số …………….do: ……………..cấp ngày …..tháng …..năm …..tại..............................................................................................................................

g.4) Quốc tịch: ................................................................................................................

2. Nội dung đề nghị

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định số 04/2018/QĐ-TCHQ ngày ..../.../2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định về Đại lý Giám sát hải quan thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Công ty ……………………….đề nghị Tổng cục Hải quan có văn bản công nhận Công ty …………………………………….đủ điều kiện là Đại lý giám sát hải quan.

3. Chúng tôi xin cam kết:

a) Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực, chính xác của nội dung đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo.

b) Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan và thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định về đại lý giám sát hải quan và thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại 4 Quyết định số 04/2018/QĐ-TCHQ ngày ..../.../2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định về Đại lý Giám sát hải quan thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa khi được công nhận là Đại lý giám sát hải quan.

4. Tài liệu gửi kèm theo:

...................................................................................................................................

Trân trọng./.

 

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu văn bản đề nghị công nhận là đại lý giám sát hải quan

Mẫu văn bản đề nghị công nhận là đại lý giám sát hải quan

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm