Mẫu văn bản đề nghị cung cấp thông tin về tiền cước bưu chính ở nước ngoài

Mẫu văn bản đề nghị cung cấp thông tin về tiền cước bưu chính ở nước ngoài là gì? Mẫu văn bản đề nghị cung cấp thông tin gồm những nội dung nào? Mời các cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu văn bản đề nghị cung cấp thông tin về tiền cước bưu chính ở nước ngoài là gì?

Mẫu văn bản đề nghị cung cấp thông tin về tiền cước bưu chính ở nước ngoài là mẫu văn bản được lập ra để ghi chép về việc đề nghị cung cấp thông tin. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị... Mẫu được ban hành theo Thông tư liên tịch 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG của Bộ Ngoại giao.

2. Mẫu văn bản đề nghị cung cấp thông tin về tiền cước bưu chính ở nước ngoài

TÒA ÁN NHÂN DÂN....... (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /TA-CV
V/v cung cấp thông tin

, ngàythángnăm

Kính gửi: Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán/Lãnh sự quán Việt Nam tại.... (2)

Tòa án nhân dân (3) đang giải quyết việc dân sự/vụ án dân sự/vụ án hành chính thụ lý số (4) có đương sự ở nước ngoài là Ông/Bà.... (5), địa chỉ.... (6).

Để bảo đảm việc chuyển tiền cước bưu chính cho Quý cơ quan thanh toán khi tống đạt/thông báo văn bản tố tụng cho đương sự nêu trên, Tòa án đề nghị Quý cơ quan cung cấp một số thông tin sau đây:

1. Thông tin về tiền cước bưu phẩm bảo đảm

1.1. Tiền cước bưu phẩm bảo đảm để gửi văn bản tố tụng cho đương sự và gửi thông báo kết quả thực hiện cho Tòa án

Tòa án đề nghị Quý cơ quan cung cấp thông tin về tiền cước bưu phẩm bảo đảm (đã bao gồm tiền thuế, các loại phụ phí...) của công ty bưu chính mà Quý cơ quan thường sử dụng để gửi 01 hồ sơ có trọng lượng:... (7), kích thước hồ sơ áp dụng cho loại bưu phẩm thư, giấy tờ khổ A4, từ trụ sở của Quý cơ quan đến địa chỉ của đương sự nêu trên và tiền cước bưu phẩm (đã bao gồm tiền thuế, các loại phụ phí...) để gửi thông báo kết quả tống đạt văn bản tố tụng từ trụ sở Quý cơ quan đến địa chỉ của Tòa án (8). Để thuận tiện cho việc chuyển tiền cước bưu phẩm, Tòa án đề nghị Quý cơ quan hỗ trợ quy đổi mức tiền cước bưu phẩm nêu trên thành đồng đô la Mỹ.

1.2. Tiền cước bưu phẩm bảo đảm để gửi thông báo kết quả thực hiện thông báo văn bản tố tụng cho Tòa án

Tòa án đề nghị Quý cơ quan cung cấp thông tin về tiền cước bưu phẩm bảo đảm (đã bao gồm tiền thuế, các loại phụ phí...) của công ty bưu chính mà Quý cơ quan thường sử dụng để gửi thông báo kết quả thực hiện thông báo văn bản tố tụng từ trụ sở Quý cơ quan đến địa chỉ của Tòa án (9). Để thuận tiện cho việc chuyển tiền, Tòa án đề nghị Quý cơ quan hỗ trợ quy đổi mức tiền cước bưu phẩm nêu trên thành đồng đô la Mỹ.

2. Thông tin về tài khoản ngân hàng

Tòa án đề nghị Quý cơ quan cung cấp thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng của Quý cơ quan để Tòa án thực hiện việc chuyển tiền cước bưu chính.

Trường hợp Quý cơ quan cần biết thêm thông tin chi tiết, thì có thể liên hệ với Tòa án theo số điện thoại (10); số Fax (11); hộp thư điện tử (12).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu hồ sơ.

THẨM PHÁN

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 05

Các mục (1), (3): ghi tên của Tòa án.

Mục (2) ghi tên của Cơ quan đại diện mà Tòa án đề nghị cung cấp thông tin.

Mục (4): ghi thông tin về số thụ lý, ngày tháng năm thụ lý vụ việc.

Mục (5), (6) ghi họ tên, địa chỉ ở nước ngoài của đương sự.

Mục (7) ghi trọng lượng của hồ sơ đề nghị tống đạt văn bản tố tụng tính theo gram.

Mục (8), (9): ghi địa chỉ của Tòa án.

Mục (10), (11), (12) ghi số điện thoại, fax và hộp thư điện tử đầu mối của Tòa án.

Lưu ý: Nếu Tòa án chỉ đề nghị cơ quan đại diện tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự là công dân Việt Nam ở nước ngoài, thì bỏ nội dung tại điểm 1.2 Mục 1 của văn bản.

Nếu Tòa án chỉ đề nghị cơ quan đại diện thông báo văn bản tố tụng, thì bỏ điểm 1.1 Mục 1 của văn bản.

Mẫu văn bản đề nghị cung cấp thông tin về tiền cước bưu chính ở nước ngoài

Mẫu văn bản đề nghị cung cấp thông tin về tiền cước bưu chính ở nước ngoài

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm