Mẫu văn bản đề nghị đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động

Mẫu văn bản đề nghị đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động là gì? Mẫu văn bản đề nghị gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu văn bản đề nghị đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động là gì?

Mẫu văn bản đề nghị đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động là mẫu văn bản được lập ra để ghi chép về việc đề nghị đưa cơ sở phá dỡ tàu biển qua sử dụng vào hoạt động. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin cơ ở phá dỡ tàu biển... Mẫu được ban hành theo Nghị định 82/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu văn bản đề nghị đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động

TÊN CƠ SỞ PHÁ DỠ
TÀU BIỂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………….

……….., ngày ….. tháng …… năm 20…

ĐỀ NGHỊ
Đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động

Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam.

1. Thông tin về cơ sở phá dỡ tàu biển

a) Tên cơ sở phá dỡ tàu biển:.......................................................................................

b) Địa chỉ:....................................................................................................................

c) Số điện thoại liên hệ: ...............................................................................................

d) Người đại diện theo pháp luật: .................................................................................

đ) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …………. do (Tên cơ quan cấp) cấp ngày………tháng……..năm ………..

2. Thông tin năng lực phá dỡ tàu biển

a) Loại tàu biển có khả năng phá dỡ: ...........................................................................

b) Giới hạn trọng tải toàn phần của tàu biển vào cơ sở phá dỡ: ....................................

3. Hồ sơ về cơ sở phá dỡ tàu biển

a) Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ sở phá dỡ tàu biển kèm theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ sở phá dỡ tàu biển (01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

b) Hồ sơ hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001 (01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

c) Hồ sơ hoàn công của cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật cho bảo vệ môi trường (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);

d) Quy trình kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và phương án xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);

đ) Văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

Đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam thẩm định hồ sơ, trình Bộ Giao thông vận tải quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển, vào hoạt động./.

 

ĐẠI DIỆN
CƠ SỞ PHÁ DỠ TÀU BIỂN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu văn bản đề nghị đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động

Mẫu văn bản đề nghị đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm